วงษ์สวัสดิ์ ทัวร์
โทร  :  0-2101-6321    มือถือ  :  0-81805-7321    FAX  :  0-2101-6321
E-mail  :  wongsawadtours@hotmail.com   ,   Facebook : wongsawadtour  ,  Website : www.wongsawadtours.com
 
      

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
วงษ์สวัสดิ์ ทัวร์   โทร. 02-101-6321 , 081-805-7321
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
แนะนำเส้นทางใหม่  ไปสิบสองปันนา  ผ่านชมวิถีชีวิตชาวลาวรำลึกอดีตเมืองไทย 50 ปีก่อน
เชียงของ - ห้วยทราย - หลวงน้ำทา - บ่อเต็น - บ่อหาน - เชียงรุ้ง (สิบสองปันนา)
ไปรถ - กลับรถ  5  คืน 6 วัน 

ออกเดินทางวันที่  ..........................................

อัตราค่าบริการท่านละ        ผู้ใหญ่ท่านละ  9,500   บาท
อัตรานี้รวม  :
  -  ค่ารถบัสปรับอากาศไทย  - ลาว - จีน  ตลอดการเดินทาง
-  ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
-  ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
-   ค่าเรือข้ามแม่น้ำโขงไป - กลับ จากเชียงของสู่ฝั่งลาว
  -  ไกด์ท้องถิ่นลาว  จีน
  -  ค่ารถกอล์ฟ วัดหลวงเมืองลื้อ สวนม่านทิง และป่าดงดิบ
  -  ค่าบัตรชมการแสดงโชว์พาราณสี
  -  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม
  -  ค่าแสตมป์passport วี ไอ พี ด่านไทย ลาว 
  -  ค่าวีซ่าจีนหน้าด่าน  คนละ 800บาท  ซึ่งเป็นวีซ่ากรุ๊ป
  -  ค่าบริการในการผ่านด่านไทย - ลาว  ,  ค่าเรือข้ามฝาก , ค่ารถขนกระเป๋า
เอกสารในการยื่นวีซ่าหน้าด่าน        
      1.   หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
      2.   รูปถ่ายสีหน้าตรง 2 นิ้ว 1 รูป