วงษ์สวัสดิ์ ทัวร์
โทร  :  0-2101-6321    มือถือ  :  0-81805-7321    FAX  :  0-2101-6321
E-mail  :  wongsawadtours@hotmail.com   ,   Facebook : wongsawadtour  ,  Website : www.wongsawadtours.com
 
      

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
วงษ์สวัสดิ์ ทัวร์   โทร. 02-101-6321 , 081-805-7321
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
                                       คุนหมิง 4 วัน 3 คืน
                                            โดยสายการบินไทย
                                               เดินทางวันที่  ........................................

อัตราค่าบริการ   ผู้ใหญ่ท่านละ 18,900 บาท
อัตรานี้รวม    
  -   ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
  -   ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน
  -   ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
  -   ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
  -   ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
  -   ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

                               คุนหมิง - เมืองเก่าลี่เจียง - แชงกรีล่า
                                               กำหนดการเดินทาง  ...................................

อัตราค่าบริการ     ผู้ใหญ่ท่านละ       30,500   บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม
o  ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ - คุนหมิง - ลี่เจียง - คุนหมิง - กรุงเทพฯ ชั้น Economy Class
o  ค่าธรรมเนียมการทำวีซ่าเข้าประเทศจีน
o  ค่าที่พัก โรงแรมระดับมาตรฐาน  5  ตืน(พักห้องละ 2 ท่าน)
o  ค่าพาหนะนำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ดังที่ระบุตลอดโปรแกรมการเดินทาง
o  ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
o  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ดังที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
o  ค่ามัคคุเทศก์มืออาชีพ และหัวหน้าทัวร์ นำเที่ยวอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
เอกสารในการยื่นวีซ่า   หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน  รูปสีถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว 2 รูป

                                       ทัวร์จีน ตลุยปักกิ่ง ท่องดินแดนมังกร
                                               กำหนดการเดินทาง  .................................

อัตราค่าบริการ    ท่านละ  24,000 บ. 
อัตรานี้รวม
o   ตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ    สายการบินไทย
o   โรงแรม  4  คืน (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)  
o   ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ
o   อาหารและเครื่องดื่มตามรายการระบุ (รวมมื้อพิเศษ....เป็ดปักกิ่งและไวน์แดง)
o   และอื่น ๆ อีกมากมาย
                                       ทัวร์จีน ตลุยปักกิ่ง ท่องดินแดนมังกร สกีรีสอร์ท
                                                               กำหนดการเดินทาง  ติดต่อบริษัท

อัตราค่าบริการท่านละ  25,300  บาท
อัตรานี้รวม
  •      ตั๋วโดยสารเครื่องบิน ไป -กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ สายการบินไทย
  •        โรงแรม 4 คืน (สองท่านต่อ 1ห้อง )
  •        ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการที่ระบุ
  •        อาหารและเครื่องดื่มตามรายการระบุ (รวมมื้อพิเศษ - เป็ดปักกิ่ง และไวน์แดง )
  •        และอื่น ๆ อีกมากมาย
                                       ขอแนะนำโปรแกรมสุดคุ้มเที่ยว 2 เมืองหลักสำคัญของจีน เซี่ยงไฮ้ -ปักกิ่ง
                               สัมผัสดินแดนแห่ง 2 ความต่างผสมผสานกันทั้ง โบราณสถาน และสุดยอด
                               ของความทันสมัย

อัตราค่าบริการ     ผู้ใหญ่  ท่านละ  31,000  บาท
                      เด็กต่ำกว่า  12  ปี  ท่านละ  26,500  บาท  (  มีเตียงเสริม  )
                      เด็กต่ำกว่า  12  ปี  ท่านละ  24,500  บาท  (  ไม่มีเตียงเสริม  )
อัตรานี้รวม        -  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  ชั้นทัศนาจร
                       -  ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน 
                       -  ค่าที่พักโรงแรม 4 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) 
                       - และอื่น ๆ อีกมากมาย