วงษ์สวัสดิ์ ทัวร์
โทร  :  0-2101-6321    มือถือ  :  0-81805-7321    FAX  :  0-2101-6321
E-mail  :  wongsawadtours@hotmail.com   ,   Facebook : wongsawadtour  ,  Website : www.wongsawadtours.com
 
      

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
วงษ์สวัสดิ์ ทัวร์   โทร. 02-101-6321 , 081-805-7321
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
ฮ่องกง  เซินเจิ้น  ช็อปปิ้งจุใจ  3  วัน
         กำหนดการเดินทาง วันที่ ............................................

อัตราค่าบริการท่านละ        ผู้ใหญ่ท่านละ 18,000 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ปกครอง ( เสริมเตียง )      15,000  บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ปกครอง ( ไม่เสริมเตียง )  13,000บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม       
-      ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับชั้นทัศนาจร
-        ค่าสนามบินไทยและฮ่องกง
-        ค่าวีซ่าเข้าเมือง
-        ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ( ห้องละ 2 ท่าน )
-        ค่าอาหารตามรายการ
-        ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
-        ค่ารถไฟ  รถนำเที่ยวตลอดรายการพร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ฮ่องกง - เซินเจิ้น - มาเก๊า
กำหนดการเดินทาง ...............................................

อัตราค่าบริการท่านละ        ผู้ใหญ่ท่านละ    22,500      บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ปกครอง ( เสริมเตียง )        20,500     บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ปกครอง ( ไม่เสริมเตียง )    18,500     บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม      
-  ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับชั้นทัศนาจร           
- ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน ( ห้องละ 2 ท่าน )
-  ค่าสนามบินไทยและฮ่องกง                           
-  ค่าวีซ่าเข้าเมือง
-  ค่าอาหารตามรายการรวม 8 มื้อ                
-  ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
-  ค่ารถนำเที่ยวตลอดรายการพร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

          เชิญท่านท่องเที่ยว มาเก๊าเมืองแห่งคาสิโน  ชมย่านการค้าและช็อปปิ้ง
อัครสถานแห่งความบันเทิงแห่งใหม่ของ  มาเก๊าในบรรยากาศจำลอง
    แบบเมืองเวนิส ชมวัดอาม่าหรือศาลเจ้าแม่ทับทิมองค์รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม
เพลิดเพลินกับการช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมกว่าร้อยร้าน

กำหนดการเดินทาง  ติดต่อบริษัท
อัตราค่าบริการท่านละ        ผู้ใหญ่ท่านละ 13,500   บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม      
-  ค่าตั๋วเครื่องบินไป -  กลับ                                    
-  ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ( ห้องละ 2 ท่าน )
-  ค่าสนามบินไทยและมาเก๊า                                            
-  ค่าวีซ่าเข้าเมือง
-  ค่าอาหารตามรายการรวม 6  มื้อ                                 
-  ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
-  ค่ารถนำเที่ยวตลอดรายการพร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น   -  ค่าล่องเรือกอนโดลา