วงษ์สวัสดิ์ ทัวร์
โทร  :  0-2101-6321    มือถือ  :  0-81805-7321    FAX  :  0-2101-6321
E-mail  :  wongsawadtours@hotmail.com   ,   Facebook : wongsawadtour  ,  Website : www.wongsawadtours.com
 
      

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
วงษ์สวัสดิ์ ทัวร์   โทร. 02-101-6321 , 081-805-7321
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
หุบเขาสวรรค์ใต้ขอบหลังคาโลก
วันแรก                   กรุงเทพ - เดลลี - อัชดัม - India Gate                                                                25/07/58         
05.00 น.   คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 แถว D  สายการบิน ไทย (TG) โดยเจ้าหน้าที่ของทางบริษัท คอยต้อนรับ
                       และอํานวยความสะดวกให้กับทุกท่าน 
07.35 น.    เหิรฟ้า สู่เมืองเดลลี (New Delhi) ประเทศอินเดีย (India) โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 323(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ
                       4 ชั่วโมง)  (บริการอาหารเช้าบนเครื่อง)
10.35 น.   ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร์ เมืองเดลลี (New Delhi) ตามเวลาท้องถิ่นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร   จากนั้นนําท่านชม อัชดัม (Swaminarayan Akshardham)   สถานที่แห่งนี้เป็นตัวอย่างของ
                       วัฒนธรรมอินเดียกว่า  10,000 ปี  และยังเป็นเสมือนเป็นหัวใจสําคัญของงานสถาปัตยกรรมอินเดียโบราณอย่าง
                       แท้จริงที่แสดงถึงวัฒนธรรมความรุ่งเรืองด้านศิลปะ จากนั้นชมประตูเมืองอินเดีย
                     "India Gate"  ใช้เป็นอนุสาวรีย์ของทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจุด
                      ไฟ อมรชีวินบูชาวิญญาณนักรบไม่เคยดับ ตั้งแต่พ.ศ. 2474 (ค.ศ. 1931) จวบจน
                      ปัจจุบัน มีชื่อจารึกไว้ที่แผ่นหิน 85,000 ชื่อ มีป้ายบอกว่า อมรชีวัน หมายถึงชีวิตที่ไมตาย
18.00 น.   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  พักค้างคืนที่  Regent Hotel หรือเทียบเท่า  อิสระ
                       พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง                เดลี - ศรีนาคา (แคชเมียร์ ) - กุลมาร์ค                                                                26/07/58
เช้า            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นเดินทางไปสนามบินภายในประเทศ เพื่อเดินทางสู่แคชเมียร์
11.10 น.    เหิรฟ้าสู่ เมืองศรีนาคา (Srinagar) เมืองหลวงของแคว้นจามมู (Jammu) และ แคชเมียร์ (Kashmir)  โดยสายการบิน IndiGo
                       เที่ยวบินที่ 6E 551 (ใช?เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง)
12.30 น.    เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา (Srinagar) นําท่านเดินทางสู่ เมืองศรีนาคา (Srinagar) เป็นเมืองแห่งทะเลสาบ เป็นเมืองที่เป็นที่หมายของ
                       นักท่องเที่ยวผู้รักธรรมชาติที่มาเยือนจากทั่วโลกมาเป็นศตวรรษ  ศรีนาคาตั้งอยู่ใจกลางของหุบเขาแคชเมียร์ที่ระดับ
                       ความสูง 1,730 เมตร มีทิวทัศน์สวยงามยิ่งสามารถเยี่ยมชมได้ทั้งปี
13.30 น.    บริการอาหาร ณ ห้องอาหาร  จากนั้นออกเดินทางโดยรถจิ๊บ (คันละ 4-5 ท่าน) สู่ กุลมาร์ค (Gulmarg)  ใช้เวลา
                  เดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง  กุลมาร์ค เป็นภูเขาที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งใน
                  แคชเมียร์(Kashmir) เดิมเรียกเการิมาร์ค ตั้งโดยสุลต่าน ยูซุปชาร์ในศตวรรษที่
                  16 เนื่องจากที่นี่เป็นทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าตามฤดูกาล  และในปัจจุบัน
                  ยังเป็นสถานที่ตั้งของสนามกอล์ฟ 18 หลุมที่สูงที่สุดในโลก (3,000  เมตรจาก
                  ระดับนํ้าทะเล) และมีสถานที่เล่นสกีในฤดูหนาวด้วย ตลอดเส้นทางสู่กุลมาร์ค
                  จะผ่านทุ่งนาข้าว  หมู่บ้านชาวพื้นเมือง ฝูงแกะตามภูเขาและเทือกเขาหิมะสลับ
                  ซับซัอนสวยงาม ชาวแคชเมียร์กล่าวขานว่าทุ่งหญ้าแห่งดอกไม้ เป็นเส้นทางที่มุ่งสู่ชายแดนปากีสถาน  กุลมาร์ค
                  เป็นแหล่งท่องเที่ยวในฤดูหนาวมีระดับความสูง 2,730  เมตรจากระดับนํ้าทะเล  ในช่วงฤดูร้อนที่นี่จะเป็นที่ตั้งของ
                  สนามกอล์ฟที่สูงที่สุดในโลก  โดยรอบท่านจะได้พบเห็นกระท่อมรูปทรงแบบในเทพนิยาย และมีป่าสนเป็นฉากหลัง 
                  ที่นี่ยังสถานเป็นที่ถ่ายทําภาพยนตร์อีกด้วย
เย็น            บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร  พักค้างคืนที่ Gulmarg Royal Park Hotel อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม                กุลมาร์ค  - ศรีนาคา                                                                                27/07/58
เช้า            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นนําท่านขึ้นเคเบิลคาร์เฟส 1
                 (รวมอยู่ในค่าทัวร์)ไปจนถึงยอดเขากุลมาร์ค "Gulmarg Hill" ระหว่างทางขึ้นสู่
                 ยอดเขากุลมาร์ค ท่านจะพบเห็นหมู่บ้านยิปซีในเบื้องล่าง ซึ่งจะอพยพไปอยู่ที่เมือง
                 จัมมูในช่วงฤดูหนาว และจะกลับมาอยู่อาศัยในช่วงฤดูร้อน เมื่อถึงบนยอดเขา
                 กุลมาร์ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับทิวทัศน์ภูเขา รวมถึงยอดเขา K2  ที่สูงเป็นอันดับสอง
                 รองจากยอดเขาเอเวอร์เรส  จากนั้นอิสระให้ท่านถ่ายรูปทิวทัศน์ของภูเขาซึ่งเป็น
               ส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย (ค้าขึ้นกระเช้าเฟส 2 ท่านละ 500  รูปี และค้านั่งเลื่อน 350-400 รูปี ไม่รวมทิปและไม่
               รวมในรายการทัวร์โปรดสอบถามรายละเอียดจากหัวหน้าทัวร์)     
เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน แบบปิกนิก กลางภูเขาหิมะจากนั้นนำท่านชมสวนดอกไม้ Mughal Gardens ที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์โมกุล
               ในเมืองศรีนาคา  ซึ่งแคชเมียร์เป็นแคว้นที่มีชื่อเสียงในการจัดสวนตามแบบสมัยของราชวงศ์โมกุล  เนื่องจากภูมิอากาศ
               เย็นเหมาะสมในการเจริญเติบโตของต้นไม้ดอกไม้จึงกลายเป็นที่ประทับพักผ่อนของกษัตริย์ราชวงศ์โมกุลในอดีต 
               ชมสวนชาลิมาร์ สวนแห่งความรักสร้างโดยจักรพรรดิชาฮังคี  ชมสวนนิชาน เป็นสวนใหญ่ที่สุด มีต้นเมเป็ลอายุกว่า 400  ปี 
               ต้นปอปลาร์  ต้นทิวลิป และดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล  จากนั้น นําท่านสู่โรงแรมลอยนํ้า ชื่นชมทัศนียภาพของเทือกเขา
               ที่ล้อมรอบทะเลสาบ
เย็น           บริการอาหารเย็นบนเรือ เพลิดเพลินกับวิวของทะเลสาบและสนุกสนานกับพ่อค้าชาวบ้านแคชเมียร์ที่นําสินค้า
                 พื้นเมืองมาให้ท่านได้เลือกซื้อถึงบนเรือ  พักค้างคืนที่โรงแรมเรือ Deluxe House boats อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่                        ศรีนาคา - โซนามาร?ค - ศรีนาคา                                                                28/07/58
เช้า            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นออกเดินทางโดยรถจิ๊บสู่โซนามาร์ค (Sonamarg) เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 
               เส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่มีทิวทัศน์สวยงามตลอดเส้นทาง  ผ่านชมป่าวอลนัตใหญ่ที่ปลูกเรียงรายตลอดสองข้างทาง
               และภูเขาหิมะที่ใหญ่โตซึ่งมีรูปทรงแปลกตา ท่านจะพบทิวทัศน์ของชาวชนบท แคชเมียร์ความสูงไล่ขึ้นไปถึงระดับ 3,000 เมตร
               จากระดับนํ้าทะเล และมีเทือกเขาหิมาลัยเป็นฉากหลัง ที่เรียกขานตามท้องถิ่นว่า ทาจิวาส ภูเขาซึ่งปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดปี มีแม่น้ำ
                สินธุลดเลี้ยวผ่านหุบเขาในอีกฟากของถนน "โซนามาร์ค" เป็นสถานีเริ่มต้นที่จะมุ่งหน้าไปยังลาดัคห์หรือเป็นรู้จักกันดีในชื่อว่า
               "ประตูสู่ลาดัคห์" เส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่มีทิวทัศน์สวยงามตลอดเส้นทางจึงเป็นเส้นทางที่ให้ขับรถไปถ่ายรูปไป  ชมธรรมชาติ
               สัมผัสอากาศสบายๆ ชมวิวภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะและสองฟากฝั่งถนนที่เต็มไปด้วยธารนํ้าแข็ง 
เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน แบบปิกนิก กลางภูเขาหิมะ หลังจากนั้นเดินชมทุ่งหญ้า หุบเขา ลำธาร ท่านสามารถขี่ม้าชม
                 ความงามของธรรมชาติ (โปรดสอบถามรายละเอียดจากมัคคุเทศก์ )  ช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองในบริเวณใกล้ๆ
                 ได้เวลาสมควรเดินทางกลับเมืองศรีนาคา  ชมจามามัสยิด "Jama Masjid"  ซึ่ง
                 สร้างเป็นครั้งแรกสมัยสุลต่านสิคานเดอร์ และบูรณะต่อมาอีกหลายสมัย
                 เป็นมัสยิดที่สร้างด้วยรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบจีนและเนปาล ด้วยหลังคา
                 ทรงสี่เหลี่ยม ภายในมีเสาที่ตัดจากต้นซีดาลทั้งต้นกว่า 300 ต้น เรียงรายอยู่
                 ได้เวลาสมควรก่อนกลับที่พักให้ท่านได้ช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดใกล้ๆ กับ
                 มัสยิด เช่น ผ้าพันคอ รองเท้าสไตล์อินเดีย ฯลฯ
เย็น           บริการอาหารเย็น พักค้างคืนที่โรงแรมเรือ Deluxe House boats อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
                
วันที่ห้า                  ศรีนาคา -  เดลลี - ตลาดจันปาท (Janpath Market)                                                29/07/58              
เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านล่องเรือรอบๆทะเลสาบดาล ชมความงามของทะเลสาบและสินค้า
                พื้นเมืองต่างๆที่จะนำมาขายรอบๆทะเลสาบ  สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับสู่สนามบินศรีนาคา
12.30 น.   เดินทางถึงสนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางกลับสู่เมืองเดลลี (New Delhi)
14.05  น.  เหิรฟ้าสู่เมืองเดลลี (New Delhi) โดย IndiGo เที่ยวบินที่ 6E 436
15.30 น.   ถึง เมืองเดลลี (New Delhi) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และพร้อมรับสัมภาระ จากนั้นชมกรุงนิวเดลลี (New Delhi)  เมืองหลวงของ
               ประเทศอินเดียเปรียบเทียบศิลปะการก่อสร้างซึ่งรับวัฒนธรรมของอังกฤษเอาไว้  การวางผังเมืองที่ทันสมัยและสวยงาม
               ตามแบบวัฒนธรรม อังกฤษ  ผ่านชมทําเนียบรัฐบาลที่ก่อสร้างด้วยหินทรายรูปร่างผสมแบบอังกฤษและโมกุล  นำท่านช้อปปิ้ง
               ตลาดจันปาท (Janpath Market) เลือกซื้อของฝากจากอินเดียมากมายจากทั่วประเทศ อาทิ เครื่องทองเหลือง ผ้าปักลวดลายต่างๆ
               เครื่องประดับในราคาถูก ตามอัธยาศัย
19.00 น.   รับประทานอาหารเย็น  สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน
21.00 น.   เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี  เมืองนิวเดลลีเพื่อเดินทากลับกรุงเทพฯ
23.30 น.   เหิรฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 324

วันที่หก                  เดลลี - กรุงเทพฯ                                                                                        30/07/58           
05.25 น.   ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
-------------------------------------------------------------
อัตราค่าบริการ        ท่านละ   36,000    บาท 
อัตราค่าบริการรวม :
o ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เดลี-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย
o ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  เดลี-ศรีนาคา-เดลี โดยสายการบิน IndiGo
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  และค่าประกันภัยสายการบิน
o ค่าที่พัก 2 คืนบนเรือ (Houseboat) (พักห้องละ 2 ท่าน)
o ค่าที่พักโรงแรมตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
o รถโค้ชปรับอากาศในเดลี  และรถจิ๊ป (ไม่ปรับอากาศ) ในแคชเมียร์
o ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ
o ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ / เคเบิ้ลคาร์เฟส 1
o ค่าหัวหน้าทัวร์ที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทางทั้งคนไทย และท้องถิ่น
o ค่าธรรมเนียมวีซ่าสําหรับหนังสือเดินทางไทย
o ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน (วงรักษาพยาบาลเงินไม่เกิน 5000,000 บาท) แต่ทั้งนี้ย่อมอยู่ใน
  ข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
เอกสารในการทําวีซ่า   
  1. หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน  
  2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราเข้าออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  
  3. รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี  (ที่ไม่ใช้รูปถ่ายเล่นพื้นหลังสีขาว) ขนาด 2 นิ้ว 4 ใบ
  4. สําเนาบัตรประชาชน   
  5. สําเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมเขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ)
  6. เขียนชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ของบริษัทฯที่ทํางานเป็นภาษาอังกฤษ