วงษ์สวัสดิ์ ทัวร์
โทร  :  0-2101-6321    มือถือ  :  0-81805-7321    FAX  :  0-2101-6321
E-mail  :  wongsawadtours@hotmail.com   ,   Facebook : wongsawadtour  ,  Website : www.wongsawadtours.com
 
      

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
วงษ์สวัสดิ์ ทัวร์   โทร. 02-101-6321 , 081-805-7321
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
หน้าผาอูรูวาตู  -  ระบำบารอง/ระบำกริช - บาตูบุหลัน - อุบุด - คินตามาณี -  เทมภัคศิริงค์
ถ้ำช้าง  - วังเม็งวี  - ทะเลสาบเบดูกัล  - วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ)
สวนสวรรค์อุรุดานู -  สวนลิง - วิหารทานาล็อท  -  ช้อปปิ้ง
กำหนดเดินทางติดต่อบริษัท
อัตราค่าบริการ         
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน กรณีเดินทางไม่ครบคู่และไม่ต้องการพักเดี่ยว)  27,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 1 คน พักกับผู้ปกครองอีก 1  คน   27,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ปกครองอีก 2 คน  (มีเตียงเสริม)  24,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ปกครองอีก 2 คน  (ไม่มีเตียงเสริม)  23,900
พักเดี่ยว เพิ่ม  3,900

อัตราค่าบริการนี้รวม
** ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางตามระบุ ชั้นทัศนาจร ( ไป-กลับพร้อมคณะ ) กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
** ค่าอาหารที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ / ค่าที่พักตามระบุในรายการ / ค่ารถรับ-ส่ง /นำเที่ยว  ตามรายการ
** ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. / หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
บุโรพุทโธ   -  ปะวน  -  เมนดุท  -  มาลีโอโบโร่  -  คูต้า เจด   -  วังสุลต่าน  -  วัดพราห์มนันต์ 
พระราชวังมังกุเนอการัน  -   ตลาดวัตถุลายคราม   -  จาการ์ต้า   -   ท่าเรือซันดาเกราปา
จัตุรัสฟาทาฮิลลา  -  อนุสาวรีย์แห่งชาติ -  ศูนย์บาติก  -  MAGGA DUA MARKET
กำหนดการเดินทางติดต่อบริษัท
อัตราค่าบริการ         
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน กรณีเดินทางไม่ครบคู่และไม่ต้องการพักเดี่ยว)                      
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 1 คน พักกับผู้ปกครองอีก 1  คน                 
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ปกครองอีก 2 คน  (มีเตียงเสริม)                        
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ปกครองอีก 2 คน  (ไม่มีเตียงเสริม)                        
พักเดี่ยว เพิ่ม                                                                     
อัตราค่าบริการนี้รวม
o   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินการูด้า อินโดนีเซีย
o    โรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ
o    ค่ารถรับส่ง และนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
o    ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ
o    อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
o    หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
o    ภาษีสนามบินทุกแห่ง ภาษีน้ำมัน และค่าธรรมเนียมการบินทุกชนิดที่มี
ตะนาห์ล็อต - ภูเขาไฟกินตามานี - ทะเลสาบกูนุง บาตูร์ - วังสุลต่าน - ย็อกยาการ์ตา
กำหนดการเดินทางติดต่อบริษัท


อัตราค่าบริการ         
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน )                
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 1 คน พักกับผู้ปกครองอีก 1  คน                 
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ปกครองอีก 2 คน  (มีเตียงเสริม)                        
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ปกครองอีก 2 คน  (ไม่มีเตียงเสริม)                                             

อัตราค่าบริการนี้รวม                                                                       
o   ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ
o   ค่าที่พัก 2 ท่าน 3  คืน
o   ค่ารถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยวตามโปรแกรม
o   ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
o   ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
o    ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
o   หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
เดนพาซาร์ - สวนพระวิษณุ - อูลูวาตู -
จิมบารัน - ทานมื้อค่ำกุ้งมังกร -  ชมระบำบารอง  -
อุบุด ภูเขาไฟคินตามณี -เทมภัคสิลิงค์ -
ตลาดปราบเซียน  - ภูเขาไฟบราตัน -ทะเลสาบเบดูกูล -
วัดเม็งวี - ทานาล้อท
กำหนดการเดินทาง  ............................................
                   

                    อัตราค่าบริการ         ท่านละ   18,000      บาท
                       อัตราค่าบริการนี้รวม
                       - บัตรโดยสารเครื่องบิน สายการบินโดยสายการบินแอร์เอเชีย  กรุงเทพฯ - บาหลี - กรุงเทพฯ
                       - ค่าโรงแรมมาตรฐานของบาหลี 3  คืน ห้องละ 2 ท่าน
                       - ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
                       - ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง / ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยว ตลอดการเดินทาง
                       - ค่ามัคคุเทศก์ (จากประเทศไทย และ ไกด์ท้องถิ่น) บริการท่านตลอดการเดินทาง
                       - ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง