วงษ์สวัสดิ์ ทัวร์
โทร  :  0-2101-6321    มือถือ  :  0-81805-7321    FAX  :  0-2101-6321
E-mail  :  wongsawadtours@hotmail.com   ,   Facebook : wongsawadtour  ,  Website : www.wongsawadtours.com
 
      

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
วงษ์สวัสดิ์ ทัวร์   โทร. 02-101-6321 , 081-805-7321
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
กำหนดการเดินทาง         

วันแรก                กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - นาริตะ
20.30 น.        พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D
                       โดยสายการบินไทย  เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง
23.50 น.        เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 642
                       (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สอง       นาริตะ - วัดนาริตะ - โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ชมอิเลคทริคพาเหรด) หรืออิสระช้อปปิ้ง       
08.10 น.       ถึง ท่าอากาศยานนาริตะ  นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
                     จากนั้นเดินทางสู่ วัดนาริตะ วัดพุทธที่ตั้งอยู่ในเมืองนาริตะ เป็นวัดที่มี
                     ชื่อเสียง ผู้คนให้ความเคารพนับถือและมาสักการะมากกว่า 10 ล้านคนต่อปี
                     วัดแห่งนี้สร้างเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 940 ให้ท่านได้เก็บภาพ
                     ความงามของโคมแดง และเจดีย์ห้าชั้นที่เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นที่ท่าน
                     ไม่ควรพลาด ให้ท่านได้เก็บภาพความงามของวัดแห่งนี้  จากนั้นนําท่านอิสระช้อปปิ้งย่านดังในโตเกียว โดยไกด์ผู้
                     ชํานาญเส้นทางจะคอยให้คําแนะนําท่านสู่สถานที่ที่ท่านต้องการในเมืองโตเกียว  หรือนําท่านเดินทางสู่สวนสนุก
                     ระดับโลกโตเกียวดิสนีย์แลนด์  
                     หากท่านสนใจต้องการเข้า สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ จ่ายเพิ่มท่านละ 2,600 บาท        
                       ***กรุณาแจ้งความประสงค์ก่อนการเดินทาง***
                      นําท่านสู่ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ด้วยทุนสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญ ได้เสกดินแดนในฝันของเด็กๆ และผู้ใหญ่นี้
                      ขึ้นมา ดินแดนแห่งโลกจินตนาการกับการ์ตูนของวอลดิสนีย์ ที่มาปรากฎโฉม โชว์ความน่ารักกันที่นี่ทุกวัน อาทิ
                      มิกกี้ มินนี่ เมาส์ โดนัลดักก์ พร้อมให้ท่านได้เก็บประสบการณ์อันแสนประทับใจกับการถ่ายรูปคู่กับตัวการ์ตูน
                      ดังและสนุกสุดมันส์กับเครื่องเล่นสุดระทึก โดยโตเกียวดิสนีย์แลนด์ถูกแบ่งเป็น 7 โซน คือ 1.โซน World
                      Bazaar โซนนี้ส่วนมากเป็นร้านขายของที่ระลึก ขนมของดิสนีย์ ให้ท่านเลือกซื้อของฝากกันแบบไม่อั้น
                      2.โซน Adventure land โซนตะลุยป่า เครื่องเล่นที่แนะนํา คือ Pirate of the Caribbean  3.โซน Western land
                      โซนดินแดนแห่งโลกตะวันตกเครื่องเล่นที่แนะนําคือ Big Thunder Mountain 4.โซน Critter Country
                      เครื่องเล่นที่แนะนํา คือ Splash Mountain 5.โซน Fantasy land ดินแดนแห่งเทพนิยาย เครื่องเล่นที่แนะนํา คือ
                      Haunted Mansion, Pooh 's Hunny Hunt, Peter Pan's Flight, 6.โซน Toontown ดินแดนตัวการ์ตูนดิสนีย์
                      7.โซน Tomorrow land ดินแดนแห่งโลกอนาคต  เครื่องเล่นที่แนะนํา คือ Space Mountain, Buzz Light year's 
                      Astro Blasters และ Micro Adventure ดูภาพยนตร์ 3 มิติ เป็นต้น
เที่ยง              อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
                      จากนั้น สนุกสนานท้าทายความมันส์ หรืออิสระกับการช้อปปิ้งในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์กันอย่างต่อเนื่อง
                       พร้อมให้ท่านชมอิเลคทริคพาเหรดได้ในช่วงกลางวัน ตระการตากับเหลาตุ๊กตาน่ารัก และการ์ตูนดัง
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
                      เดินทางสู่ที่พัก OMORI TOKYU INN HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่สาม       สวนอูเอโน่ (ชมซากุระ) - วัดอาซะกุซ่า - อิสระช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ - คาวากุจิโกะ -  ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5)
                     ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท 
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                       นําท่านสู่สวนอูเอโนะ สวนสาธารณะที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ ตั้งอยู่ในอุเอะโนะ
                       เขตไทโต เมืองโตเกียว เป็นที่ตั้งของวัดคันเอจิ โชกุนตระกูลโตะกุงะวะเป็น
                       ผู้สร้างวัดนี้เพื่อคุ้มครองปราสาทเอโดะจากการโจมตีของฝ่าย
                       ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในปัจจุบันส่วนแห่งนี้ได้เป็นสวนสาธารณะที่มี
                       ชื่อเสียงที่สุดในกรุงโตเกียว  เนื่องจากในช่วงเทศกาลชมดอกซากุระบาน
                      สวนแห่งนี้จะคราคั่งไปด้วยผู้คนจํานวนนับหมื่นที่เข้ามาจับจองที่นั่งใต้ต้นซากุระ เพื่อสังสรรค์ ดื่มสาเก
                       เคล้าคลอกับการขับกล่อมร้องเพลงอย่างมีความสุขใต้ต้นซากุระที่จะเบ่งบานอย่างสวยงามให้ชมกันเพียงไม่กี่
                      วันเท่านั้น  จากนั้นนําท่านสู่วัดอาซากุซะ คันนอน หรือวัดเซนโซจิ วัดที่มีชี่อเสียงของเมือง โตเกียว มีลักษณะ
                      โดดเด่นโดยมีประตูทางเข้าชั้นนอกที่เรียกว่า  Kaminarimon (ประตูเทพเจ้า
                      สายฟ้า) กลางประตู มีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ มีรูปแกะสลักเทพเจ้า
                      สายฟ้าและเทพเจ้าสายลมทําหน้าที่เป็นทวารบาล อยู่สองข้างประตู จากประตู
                      ชั้นนอกสู่ประตูหลักด้าน  ในวัดเป็นถนนความยาวประมาณ  200  เมตร
                     เรียกว่า Nakamise สองข้างทางมีร้านขายของพื้นเมืองของญี่ปุ่น อาทิ
                     ชุดยูกะตะ พัด ดาบซามุไร ของเล่น แมวกวัก เครื่องลาง ของที่ระลึกของญี่ปุ่นทุกชนิด 
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                     จากนั้นนําท่านอิสระช้อปปิ้งย่านดัง ชินจูกุ แหล่งรวมห้างร้านดัง อาทิ BIG CAMERA, YODOBASHI,
                     MATSUMOTO KIYOSHI, ISETAN, MARUI, LUMINE และอีกมากมาย และเป็นแหล่งรวมสินค้าทุกชนิด
                     ที่ท่านสามารถหาซื้อได้ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสําอางค์ นาฬิกา น้ำหอม
                     สินค้ามียี่ห้อ (แบรนด์ชั้นนําต่างๆ) เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้อง สินค้ามือสอง และยังรวมไปถึงแหล่งบันเทิงกลางคืน
                     และร้านอาหารต่างๆ มากมายด้วย พร้อมนําท่านช้อปปิ้งร้าน 100 เยน ที่รวบรวมสินค้าตั้งแต่ขนม อาหาร
                     สําเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องเขียน เครื่องครัว อุปกรณ์เสริมความงาม
                     ของกระจุกกระจิกน่ารักสไตล์ญี่ปุ่น และอีกมากมายที่ราคาเพียง 100 เยน
                     ให้ท่านอิสระซื้อของฝากกันตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่
                     คาวากุจิโกะ นําท่านขึ้นสู่ภูเขาไฟฟูจิ  ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท
                     และเป็นภูเขา ที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นโดยมีความสูงถึง 3,776 เมตร ให้
                     ทุกท่านได้ร่วมเก็บภาพถ่ายเป็นที่ระลึกกับภูเขาไฟที่ถือได้ว่ามีความสวยงามและเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ
                     ญี่ปุ่น (การขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศหากอากาศไม่เอื้ออํานวยทางบริษัทฯ ขอนําท่านชมวิว
                     สวยงามด้านล่างเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านเป็นสําคัญ)  จากนั้นนําท่านสู่ โกเท็มบะพรีเมี่ยม เอ้าท์เลท
                     อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย แหล่งรวมสินค้านําเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลก กับ
                     เอ้าท์เลทที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น เพลิดเพลินกับสินค้าราคาไม่แพง ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า
                     นาฬิกา กระเป๋า น้ำหอม และอีกมากมาย หลายหลายแบรนด์ดัง และพบกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้า สินค้ามากมาย
                     ใหม่ล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดังได้
                     ที่ร้าน  Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany  ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง 
                     Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯรองเท้าแฟชั่น Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers,
                     Hogan ฯลฯ  นําท่านเข้าสู่ที่พัก TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ                 รับประทาน อาหาร ค่ำ ณ ภัตตาคาร **บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ 
                     นําท่านอาบน้ำแร่สปารีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆที่เรียกว่า  "ออนเซ็น" เพื่อสุขภาพ และผิวพรรณที่ดี

วันที่สี่           วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ (นั่งรถบัส) - ไร่สตรอเบอรี่ -
                     ทะเลสาบฮามานะ - นาโงย่า   
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                     จากนั้นนำท่านเดินทางเพื่อเยี่ยมชมความงามของ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ท่านสามารถเห็นความงดงามของ
                     ภูเขาไฟฟูจิได้ หากท้องฟ้าสดใส  ให้ท่าน ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ 
                     ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ซึ่งเกิดจากการก่อตัวของลาวาจากภูเขาไฟ
                     ฟูจิที่ตระหง่านท่ามกลางภูเขารายล้อมตัดกับพื้นน้ำในทะเลสาบ ระหว่างที่
                     เรือแล่นไปสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างงดงามงาม ที่นี่ในอีกมุม
                     หนึ่งของความงาม  ท่านสามารถสัมผัสถึงทัศนียภาพที่ดุจดังภาพวาด
                     สะท้อนลงสู่เบื้องน้ำลึก บนเรือท่านสามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับโจรสลัดได้ด้วย  จากนั้นนําท่านสู่
                    หุบเขาโอวาคุดานิ โดยรถบัสเพื่อชมบ่อน้ำแร่กํามะถัน เป็นบ่อน้ำแร่ที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ด้วยความร้อนถึง
                    เกือบ 100 องศาเซลเซียส โดยเชื่อกันว่าหากได้ทานไข่ดํา 1 ฟอง ทําให้อายุยืนขึ้น 7 ปี 
เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                    จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่ ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ จากไร่ที่
                    เสิร์ฟพร้อมนมข้น ให้ท่านได้ทานกันอย่างเต็มอิ่มจุใจแบบไม่อั้น ท่านจะ
                    ได้ลิ้มรสความหอมหวาน สด อร่อย กับสตรอเบอรี่สดๆ จากไร่แบบ
                    ปลอดสารพิษ นอกจากนี้ท่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทําจาก
                    สตรอเบอรี่สดในฟาร์ม ไม่ว่าจะเป็น ขนมพายสตรอเบอรี่เลื่องชื่อ,
                    เวเฟอร์, แยมสตรอเบอรี่, สตรอเบอรี่อบแห้ง, โมจิใส้สตรอเบอรี่ และอื่นๆ อีกมากมายที่ทําจากสตรอเบอรี่ พร้อม
                   ให้ท่านได้เรียนรู้กรรมวิธีในการปลูกสตรอเบอรี่ลูกโต และรสหอมหวานอร่อยของชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง
                    จากนั้นนําท่านชม "ทะเลสาบฮามานะโกะ" หรือ "ทะเลสาบปลาไหล" แหล่งเพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุด
                    เชิญท่านชม พร้อมบันทึกภาพความงามของทัศนียภาพอันกว้างไกลสุดสายตาจากจุดชมวิว  จากนั้นนําท่าน
                    เดินทางสู่ เมืองนาโงย่า   นําท่านเข้าสู่ที่พัก SAKAE TOKYU INN HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ                อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  อิสระตามอัธยาศัย

วันที่ห้า         เมืองนารา -วัดโทไดจิ - เมืองเก่าเกียวโต -ปราสาททองคินคะคุจิ- วัดคิโยมิสึ  - รถไฟด่วนชินคันเซ็น - โอซาก้า
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                     ออกเดินทางสู่  เมืองนารา เมืองหลวงแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น นําท่านสู่
                    วัดโทไดจิ เดินทางสู่สวนกวางวัดโทไดจิหนึ่งในมรดกโลกของเมืองนารา
                    สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 743 หน้าวัดมีซุ้มประตูขนาดใหญ่ที่เรียกว่า นันไดมง
                    สร้างขึ้นในปี 1199 มีเสาไม้18 ต้นรองรับโครงสร้างหลังคาไม้ขนาดใหญ่
                    เป็นพิเศษ ซึ่งจะมีลวดลายแกะสลักจากงานไม้ที่วิจิตรตระการตา เนื่องจาก
                    รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมในยุคคามาคุระ  ตัวอาคารของวัดเป็นวิหารไม้ที่ถูกบันทึกว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดใน
                    โลก  เป็นวิหารที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโต ซึ่งเป็น 1 ใน 5 พระธยานิพุทธเจ้าทั้งห้า ตัววิหารไม้แห่งนี้เคยถูก
                    เพลิงไหม้มาแล้วครั้งหนึ่ง และได้มีการบูรณะสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง แต่มีขนาดเล็กลงกว่าเดิมถึง 2 ใน 3
                    เพลิดเพลินกับการให้อาหารเหล่าฝูงกวางที่หาดูได้ยากนับร้อยที่อาศัยอยู่ภายในวัดตามธรรมชาติ ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อ
                   ว่าเป็นบริวารของเทพเจ้า  นําท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เมืองเก่าที่ถูกพัฒนาขึ้นหลังก่อตั้งเฮย์อันเคียวในปี 794
                    และเป็นที่พักอาศัยของพระจักรพรรดิมากว่า 1,000 ปีเกียวโตจึงเป็นเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน
                   จนได้รับการประกาศให้สถานที่ท่องเที่ยวมากมายในเมืองเกียวโตเป็นสถานที่ที่ทรงคุณค่าให้เป็นมรดกโลก ที่นี่มี
                   สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และทิวทัศน์ทางธรรมชาติอันงดงามมากมาย เป็นเมืองที่ผู้คนมากมายให้
                   ความสนใจมาถ่ายทําภาพยนต์ อาทิ เรื่อง MEMORIAL OF A GEISHA
เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                   นําท่าน เดินทางสู่  ปราสาททองคินคะคุจิ (Kinkaku)หรือปราสาททอง เดิมเป็น
                   สถานตากอากาศของ โชกุนโยชิมิสึ(Yoshimitsu) แห่งตระกูลอาชิคางะ จาก
                   ภาพยนตร์เรื่อง เณรน้อยเจ้าปัญญา  - อิคคิวซัง ปราสาทนี้สร้างขึ้นใหม่ในปี
                   ค.ศ. 1955 หลังจากที่ได้ถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ . 1950 ซึ่งได้ถอดแบบจําลองโครงสร้างจากของจริงในยุค
                   ศตวรรษที่ 14 ตัวอาคารมี 3 ชั้น ตัวเรือนเป็นสีทองจากทองคําเปลว อีกจุดเด่นของปราสาทแห่งนี้ก็คือรูปหล่อนก
                   ฟีนิกซ์บนยอดปราสาท โดยรอบปราสาทมีลําธารน้ำใสสะอาดทําให้เกิดภาพสะท้อนผิวน้ำแสนสวยราวภาพวาด
                   และภายในบริเวณปราสาทมี สวนญี่ปุ่น จัดแต่งไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้เก็บภาพความงามของปราสาทในมุม
                  ต่างๆ  จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ำใส (Kiyomizu-dera) ตั้งอยู่บนเนินเขาฮิงายามา  วัดคิโยมิสึ
                  แห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 788 (สมัยนาระ ประมาณปี พ.ศ.1321) เพื่อถวายแด่พระโพธิสัตว์กวนอิม 11 พักต์หรือ
                 สร้างขึ้นมาก่อนที่เกียวโตจะเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่น วัดคิโยมิสึจึงได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกอันเก่าแก่
                 กว่า 1,500 ปี และทางเดินขึ้นสู่วัดเรียกกันว่า "ถนนสายกาน้ำชา" เนื่องจากในอดีตเคยมีร้านขายถ้วยชส
                 เครื่องปั้นดินเผาเรียงรายตลอดสองข้างทาง ปัจจุบันมีร้านขายของที่ระลึกสไตล์ญี่ปุ่น อาทิชุดกิโมโน ตุ๊กตาในชุด
                 กิโมโน  พัดสารพัดแบบ ร่ม เข็มกลัด ที่ติดตู้เย็น เป็นต้น ขนมที่มีตัวอย่างให้ชิมก่อนตัดสินใจซื้อ เช่น ขนมไส้
                 ต่างๆ ที่มีส่วนผสมของชาเขียว ของที่เกี่ยวกับศาสนา ความเชื่อ จําพวกเครื่องราง และอื่นๆ อีกมากมาย  จากนั้น
                 นําท่านสู่สถานีเกียวโต เพื่อทดลองขึ้นรถไฟด่วนชินคันเซ็น หรือ รถไฟหัว
                 กระสุนความเร็วสูงสุดเฉลี่ย 240 ก.ม./ ชม. สู่ สถานีรถไฟโอซาก้า  
                 นําท่านเดินทางถึงเมืองโอซาก้า
ค่ำ             อาหารค่ำ  อิสระตามอัธยาศัย
                 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม ESAKA  TOKYU INN HOTEL  หรือเทียบเท่า


วันที่หก       ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) - รินกุพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท - เอออน พลาซ่า
เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                 จากนั้นนําท่านชม ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดใน
                 ประเทศญี่ปุ่น  สร้างโดยโชกุนโตโยโตมิ ฮิเดโยชิ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่น
                 ของเมืองโอซาก้าโอบล้อมด้วยกําแพงหินแกรนิต ปราสาทโอซาก้าปัจจุบัน
                 สูง 55 เมตร มี 5 ส่วน 8 ชั้น เครื่องประดับหลังคาและภาพเสือบนกําแพงตัว
                 ปราสาทและหลายๆส่วนลงทองสีอร่ามสวยงาม (ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกสําคัญของประเทศ) บนหอคอย
                 ชั้น 8 ของ Tenshukaku ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรวมของเมืองโอซาก้าได้อย่างชัดเจน  ที่นี่ก็เป็นจุดชม
                 ดอกซากุระที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า ที่ไม่ควรพลาด  นําท่านอิสระช้อปปิ้งย่านดังในโอซาก้า
                 โดยไกด์ผู้ชํานาญเส้นทางจะคอยให้คําแนะนําท่านสู่สถานที่ที่ท่านต้องการในเมืองโอซาก้า
เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                 นำท่านเดินทางสู่ย่านรินกุพรีเมี่ยมเอาท์เล็ทแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายชนิดในราคาพิเศษกว่า  
                 120  ร้าน รอให้ท่านเลือกซื้อ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ "เอออน พลาซ่า" ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานาชนิด ทั้ง
                  กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า และยังมี "ร้าน 100 เยน" เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้ง และเลือกซื้อของฝากอย่างเต็มที่ก่อนเดินทางกลับ
ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ แบบอิสระ (ไม่รวมอาหารค่ำ)   สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

วันที่เจ็ด      สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ
00.30 น.     เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673
04.20 น.     เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม
******************************************************************************************************************************************
หมายเหตุ         :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการ              ผู้ใหญ่ท่านละ           62,900       บาท.-
                                      เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี   57,000        บาท ( นอนกับผู้ใหญ่ 2 คน มีเตียงเสริม)
                                      เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี   50,000        บาท ( นอนกับผู้ใหญ่ 2 คน ไม่มีเตียงเสริม)
อัตราค่าบริการนี้รวม
- ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ เส้นทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร (ไป - กลับทั้งคณะ)
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์  / ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ  /  ค่าโรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน ( ห้องละ 2 ท่าน )
- ค่ารถ-รับส่ง นำเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง  /  ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
TOKYO - OSAKA 6 DAYS / 4 NIGHTS