วงษ์สวัสดิ์ ทัวร์
โทร  :  0-2101-6321    มือถือ  :  0-81805-7321    FAX  :  0-2101-6321
E-mail  :  wongsawadtours@hotmail.com   ,   Facebook : wongsawadtour  ,  Website : www.wongsawadtours.com
 
      

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
วงษ์สวัสดิ์ ทัวร์   โทร. 02-101-6321 , 081-805-7321
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
วันแรก               สนามบินสุวรรณภูมิ - อินชอน
22.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
       คอยให้บริการและอำนวยความสะดวกแด่ท่านอยู่บริเวณแถว M สายการบิน Korea Air ประตูทางเข้าที่ 6 

วันที่สอง            อินชอน - หมู่บ้านลูกกวาด - เกาะนามิ - เมืองโซรัค
01.25 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้โดยสายการบิน KOREAN AIRLINES เที่ยวบินที่ KE 660
          (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)
09.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี (ตามเวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2ชั่วโมง
              เพื่อความสะดวกในการนัดหมายขอให้สมาชิกทุกท่านตั้งเวลานาฬิกาของ
              ท่านตามเวลาท้องถิ่นของเกาหลี)  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วให้
              ท่านได้นั่งรถโค้ชปรับอากาศเพื่อเดินทางไปจังหวัดคังวอนโดแวะหมู่บ้าน
              ฝรั่งเศสในเกาหลี (La Petite France ) หรือ หมู่บ้านโพรวองซ์ แต่เรียก
              ง่ายๆ ตามสีสันว่า หมู่บ้านสีลูกกวาด สัมผัสบรรยากาศหมู่บ้าน
              สไตล์ฝรั่งเศส มีตึกเป็นสีต่างๆ สดใสมากๆ สีสันบ้านเรือนที่เป็น
               เอกลักษณ์ของเมืองโพรวองซ์ ในฝรั่งเศส ตกแต่งสวยงามมาก ด้านในก็
              จะมีของขายหลากหลายแบบ เช่น ร้านขายเบเกอรี่ ร้านขายเครื่องครัว ร้านขาย
              ต้นไม้และดอกไม้ ร้านขายไอศกรีม ไว้ให้ท่านได้ชมและเลือกซื้อได้ และยังสามารถหามุมถ่ายรูปสวยได้ทุกมุม
              และหมู่บ้านแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เกาหลีที่โด่งดังมาหลายเรื่องอีกด้วย สถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็น
              ที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาชม
              นำท่านเดินทางเพื่อขึ้นเรือFerry มุ่งหน้าสู่ "เกาะนามิ"ที่โรแมนติกอีกแห่ง
              หนึ่งสำหรับคู่หนุ่มสาว ครอบครัว และกลุ่มเพื่อน อีกทั้งยังเป็นหนึ่งใน
              สถานที่ที่ใช้ถ่ายทำละครซีรี่ส์เกาหลีเรื่องดัง "เพลงรักในสายลมหนาว 
              หรือ  Winter Love Song"  เกาะนามิมีรูปร่างคล้ายใบไม้ที่ลอยอยู่ทาง
              ตอนเหนือของแม่น้ำฮัน และอยู่ห่างจาก กรุงโซลเพียง  63  กิโลเมตร  ณ
              ที่แห่งนี้ ท่านสามารถเช่าจักรยานเพื่อขี่เที่ยวรอบเกาะหรือเดินเล่น
              ชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ เดินผ่านแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้าเพื่อสุขภาพ ผ่านดงต้นสน
              ดอกสน ต้นเกาลัด เลือกนั่งที่นั่งข้างชายฝั่งเพื่อชมบรรยากาศอันโรแมนติกใต้เงาไม้  มองดูพันธุ์สัตว์ต่างๆ 
              เช่น  นกกระจอกเทศ  กระต่าย  เป็ด  กวาง  เมื่อถึงเวลาสมควร  นั่งเรือกลับมายังฝั่ง
กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโซรัค
เย็น         บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร  นำท่านเข้าสู่ที่พัก I PARK CONDO HOTEL หรือเทียบเท่า
              อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับสันทนาการภายในรีสอร์ทหรูขนาดใหญ่มีวิวทิวทัศน์งดงามเหมาะ
              แก่การพักผ่อนทั้งยังมีซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ ศูนย์อาหาร ห้องเล่นเกมส์สำหรับเด็กๆ และร้านช้อปปิ้งไว้
              รองรับผู้มาพัก  หลังจากเข้าที่พักเรียบร้อยแล้ว  เชิญท่านพักผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง
  
             
วันที่สาม    วนอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน (นั่งกระเช้าชมวิวบนยอดเขา) -  ไร่สตรอเบอร์รี่
           สถาบันสอนทำกิมจิ(สวมชุดฮันบก)  -  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติภูเขาโซรัคซาน 
              ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นภูเขาสี่ฤดูและสวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี  ประกอบด้วยแนวเขาโอแดซาน และหุบเขาโซดึมจัง
              และมีแนวสันเขาที่เชื่อมยอดเขา 5 ยอดเข้าด้วยกัน มีเทือกเขา ป่าไม้ หุบเขา สายน้ำ ทะเลสาบ และหินรูปร่าง
              ต่างๆ ที่สวยงามซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่หาดูได้ยากยิ่ง  นำท่านถ่ายรูปกับหมีเสี้ยวพระจันทร์
              หน้าวนอุทยานแห่งชาติ ชมวิวของวนอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นภูเขาสี่ฤดูและสวิสเซอร์แลนด์
              ของเกาหลี  จุดกำเนิดเพลงอารีรัง จากนั้นนำชมจุดชมวิวอันเลื่องชื่อตามบทกวีเกาหลีและจุดชมพระอาทิตย์
              ขึ้นและพระอาทิตย์ตกที่ศาลา "อึยซังแด"  นำชมช่องลับที่พระอึยซังได้กระโดดไปเพื่อไปยังใต้มหาสมุทร  นำทุก
              ท่านเดินชมพร้อมชิมสตอเบอรี่กันสดๆที่ "ไร่สตรอเบอร์รี่" ซึ่งกำลังออกผล ให้ท่านเดินชมฟาร์ม
              และท่านสามารถชิมได้เล็กน้อยโดยไม่ต้องจ่ายเงิน  และสามารถซื้อกลับไปรับประทานได้ นำท่านเดินทางสู่
             เมือง อินชอน เรียนรู้วิธีการ "ทำกิมจิ" (Kimchi Making ) กิมจิเป็นผักดองที่สามารถเก็บไว้ได้นาน  และเป็น
              อาหารที่ขึ้นโต๊ะชาวเกาหลีทุกมื้อปัจจุบันนี้กิมจิเป็นที่นิยมแพร่หลาย เพราะประกอบด้วยแบคทีเรียที่เป็น
              ประโยชน์ในการย่อยอาหาร และป้องกันโรค  ให้ท่านได้ทำกิมจิด้วยตัวท่านเองโดยมีวิทยากรสอนทุกวิธีการ
              ทำและ ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบโดยมีไกด์คอยแปลให้ท่านทุกขึ้นตอน และสามารถนำกลับมาเป็นฝาก เสร็จ
               แล้วให้ท่านได้เลือกใส่ชุดประจำชาติของเกาหลีใต้ (ฮันบก)เพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึกมีให้เลือกมากมาย
กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
              จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองยงอิน สนุกสนานกับ "สวนสนุกเอเวอร์แลนด์" เป็นสวนสนุกกลางแจ้ง
              ประเทศ เกาหลีใต้ ซึ่งได้ ถูกขนานนามว่า "ดิสนีย์แลนด์เกาหลี" เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของ
              ประเทศเกาหลี โดยมี บริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้สัมผัสกับความตื่นเต้นไปกับ
              เครื่องเล่นมากมายหลากหลาย ชนิด สนุกสุดมันส์กับบัตร DAY PASS โดยท่านสามารถเลือก เล่น
              เครื่องเล่นได้ทุกชนิดไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทั้ง ตื่นเต้นน่าหวาดเสียวแบบ T Express ลักษณะเหมือนรถไฟเหาะ  
              ตีลังกา แต่ที่น่าตื่นเต้นและหวาดเสียวที่สุดคือ เครื่อง เล่นชนิดนี้จะแล่นไปบนรางไม้ด้วยความเร็วสูงบนระดับ
              ความสูงที่สูงมาก แล้วปล่อยดิ่งลง 72 องศา ถึง 2 ครั้ง สำหรับ ท่านที่ชอบความท้าทายต้องไม่พลาด
              เครื่องเล่นชนิดนี้ จากนั้นให้ท่านได้ท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารีท่านจะได้พบกับ "ไลเกอร์" ซึ่งเป็นลูกแฝด
              ผสมที่เกิดขึ้นจากความรักระหว่างสิงโตผู้เป็นพ่อและเสือผู้เป็นแม่ นับเป็นแฝดผสมเสือ- สิงโตคู่แรกในโลก และ
              สนุกไปกับลีลาท่าทางอันพลิ้วไหวของหมีต่างๆ ซึ่งพนักงานขับรถซาฟารีจะเป็นผู้ทักทายและเล่น กับพวกเขา
              อิสระกับเครื่องเล่นตามอัธยาศัย 
เย็น         บริการอาหารเย็น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  WINDSOR CASTLE HOTEL หรือเทียบเท่าวันที่สี่           ศูนย์โสมรัฐบาล - บลูเฮาส์ -พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง -พระราชวังเคียงบ๊อค - ตลาดทงแดมุน
                    ตลาดเมียงดง -  ชมโชว์ DRUM CAT !!!  
เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  หลังอาหาร จากนั้นชมศูนย์โสมที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล  ตามตำรา
             ทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงในสมัยราชวงศ์หยางของจีนกล่าวไว้ว่า โสมที่ดีที่สุดอยู่ในเกาหลีเพราะบำรุงพลัง
             วังชาดั่งยาทิพย์ เพาะปลูกได้ยากมาก ไม่เพียงแต่มันโตช้ามาก แต่พื้นที่ที่เคยใช้ปลูกจะต้องถูกทิ้งไว้นานถึง 15
             ปี หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว  ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์อาหารสมุนไพรต่างๆ เช่น  ชาโสม  ผงโสมยอดนิยมหรือโสมสกัด
             เข้มข้น  เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับ ผู้ที่คำนึงถึงสุขภาพ  จะมีเจ้าหน้าที่บรรยายสรรพคุณของโสมแต่ละชนิดว่า
             บำรุงส่วนไหนของร่างกายได้  ให้ท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับสรรพคุณของโสม 6 ปี  ซึ่งเป็นโสมที่ดีที่สุดในการใช้
             บำรุงร่างกาย จากนั้นนำท่านผ่านชม "บลูเฮ้าส์" ทำเนียบของประธานาธิบดีคนปัจจุบัน ของเกาหลีใต้
             (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆ ทั้งสิ้น) นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์รูป
             นกฟีนิกซ์  สัญลักษณ์ความเป็นอมตะ  ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกรและวงเวียนน้ำพุนับเป็น
             จุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล เข้าชม "พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง" รับทราบประวัติความเป็นมาของคน
             เกาหลีตั้งแต่ยุคโบราณ ผ่านทางห้องแสดงหุ่นจำลอง ชม "พระราชวังเคียงบ็อค" ซึ่งเป็นพระราชวังไม้
             โบราณเก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1394 ในอดีตกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่ง
             มากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทำลาย ไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการ
             ทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์ ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ใน
             ตำแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน้ำ "เคียงเฮวรู" ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาต
             ต่าง ๆ สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากนั้นอิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าที่ย่านตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
             "ตลาดทงเดมุน" หรือเทียบได้กับประตูน้ำบ้าน เราตั้งอยู่ทางประตูทิศตะวันออก ซึ่งเป็น 1 ในประตูเมืองอัน
             ดั้งเดิมของกรุงโซล  ตลาดแห่งนี้ท่านสามารถช้อปปิ้งสินค้าที่หลากหลาย สามารถต่อราคาได้อย่างสนุกสนาน
             มีร้านรวงมากมาย มีห้างขายเสื้อผ้าที่ทันสมัยอยู่ด้วยกว่า 10 ห้าง ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบโบราณ
             บางร้านเปิด 24 ชั่วโมงและมีแสงสีและดนตรีตลอดคืน  สินค้าที่มีมากที่สุดในตลาดนี้ คือ ผ้า เครื่องแต่งกาย
             เครื่องหนัง ชุดสุภาพสตรีและเด็ก เครื่องนอน เครื่องใช้ในบ้าน รองเท้า เครื่องกีฬา ร้านต่างๆ ที่สามารถ
             ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด เช่น Migliore, ตึก Doota Tower, Hello APM, Freeya Tower และ Designer Cl
            นำท่านสู่ "ตลาดเมียงดง" หรือที่รู้จักกันดีในนาม  "สยามสแควร์ เกาหลี"เป็นแหล่งแฟชั่นการแต่งกายที่
            ทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นเกาหลีรวบรวมเอาเสื้อผ้า แฟชั่น  เครื่องแต่งกาย รองเท้า เครื่องประดับสวยงาม
            ต่างๆเครื่องสำอางยี่ห้อดัง ที่เป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นของบ้านเราด้วย อาทิ  Etude ,  Skin Food , The Face Shop ,
             Laneige , It'sSkin , Tony Moly , Banila Co. , Spris , Banana Republic และอีกมากมาย ซึ่งราคาจะถูกกว่าเมืองไทย
            เกือบเท่าตัวเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไป รวมตัวกัน นัด เดทรับประทานอาหาร รวมกลุ่มกันไป
            จับจ่าย ใช้สอยเสื้อผ้า  วัยรุ่นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย
เย็น        บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก  TO B-IN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า          โซลทาวเวอร์ - พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้แบร์ - โรงงานพลอยสีม่วง -ซุปเปอร์มาร์เก็ต - กรุงเทพฯ
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านตามรอยซี่รี่ส์หนังเกาหลียอดฮิต  Boy Over Flower
               โซล ทาวเวอร์  (Seoul Tower) ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโซลเลยและเป็นสถานที่ยอดนิยมที่หนุ่มสาว
               เกาหลีจะมาเที่ยวกัน บนหอคอยมีภัตตาคารซึ่งหมุนได้ด้วยตัวเอง  นำท่านขึ้นจุดชมวิวของหอคอย ให้ท่านได้
               ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพอันสวยงามรอบ ๆ กรุงโซล ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านชม
               พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้ แบร์ (The Teddy Bear Museum) ท่านจะได้พบกับประวัติความเป็นมาของการก่อกำเนิด
               ชนชาติ และบรรพบุรุษของคนเกาหลีว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้าง  ท่านจะได้เห็นได้สัมผัสหมีเท้ดดี้ แบร์
               น่ารัก ๆ จากทั่วโลกที่มีมากว่า 100 ปี โดยแต่ละโซนจะจัดแต่งเลียนแบบบอกเล่าความเป็นมาของคนเกาหลี
               ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ผ่านทางตัวตุ๊กตาหมีน่ารักซึ่งอยู่ในอิริยาบทต่าง ๆ บ้างก็เคลื่อนไหวได้  อาทิโซน
               พระราชพิธี และงานพิธีกรรมต่าง ฉากหมีเต้นบีบอย และ อีกมากมายหลายอิริยาบทที่ให้ท่านได้เข้าไปชม
  

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านสู่ โรงงานพลอยสีม่วง  ซึ่งเป็นอัญมณีที่ชามเกกาหลี
               เชื่อว่าถ้าใครมีพลอยสีม่วงนี้ติด ตัวจะทำให้เกิดโชคลาภ  ให้ท่านได้เลือกพลอยตามอัธยาศัยเพื่อเป็นของกำนัล
               สำหรับญาติผู้ใหญ่ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
               ระหว่างทางแวะช๊อปปิ้งขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด และของฝากของที่ระลึกที่ท่านพลาดโอกาสในการซื้อ
               ไม่ได้ ที่ร้าน ซูเปอร์มาร์เก็ต
20.20 น. เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน  KOREAN AIRLINES เที่ยวบินที่ KE 659
               (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)
00.05 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจ
********************************************************************************************************************************************
อัตราค่าบริการ       ผู้ใหญ่ท่านละ    34,500    บาท  
                              เด็กอายุต่ำกว่า  12  ปี   พักรวมกับผู้ปกครองเสริมเตียง        28,500   บาท
                              เด็กอายุต่ำกว่า  12  ปี   พักรวมกับผู้ปกครองไม่เสริมเตียง    26,500    บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม
- บัตรโดยสารเครื่องบิน สายการบินโดยสายการบินเกาหลี แอร์ไลน์ กรุงเทพฯ - เกาหลี - กรุงเทพฯ
- ค่าโรงแรมมาตรฐานของประเทศเกาหลี 3  คืน ห้องละ 2 ท่าน
- ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่านำเที่ยว / บัตรผ่านประตู / รถโค้ชปรับอากาศชั้นหนึ่ง ตลอดการเดินทาง
- ค่ามัคคุเทศก์ (จากประเทศไทย และ ไกด์ท้องถิ่น) บริการท่านตลอดการเดินทาง
- ค่าภาษีสนามบินเมืองไทย - เกาหลี
อัตราค่าบริการไม่รวม
-ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
-ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี
-ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (กรุณาเตรียมเอกสารคือ พาสปอร์ต,ใบประจำตัวคนต่างด้าว, ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ,
สำเนาทะเบียนบ้าน ,สมุดบัญชีเงินฝาก, รูปถ่ายสีหรือขาวดำ 2 นิ้ว ท่านละ 2 รูป) 
- ค่าทริปไกด์และคนขับรถ
หมู่บ้านลูกกวาด - เกาะนามิ - เมืองโซรัค - ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
      พระราชวังเคียงบ๊อค- โซลทาวเวอร์ - พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้แบร์ - เมียงดง 
                   กำหนดการเดินทาง  .......................................