วงษ์สวัสดิ์ ทัวร์
โทร  :  0-2101-6321    มือถือ  :  0-81805-7321    FAX  :  0-2101-6321
E-mail  :  wongsawadtours@hotmail.com   ,   Facebook : wongsawadtour  ,  Website : www.wongsawadtours.com
 
      

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
วงษ์สวัสดิ์ ทัวร์   โทร. 02-101-6321 , 081-805-7321
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
ขอนำท่านเดินทางสู่ เกาะสมุย - เกาะลังกาวี  5 วัน 2 คืน
กำหนดการเดินทาง  ...........ติดต่อบริษัท............

วันแรกของการเดินทาง           กรุงเทพฯ -   เกาะลังกาวี
16.00 น. ออกเดินทางจากมูลนิธิอิสลามเพื่อการพัฒนาหนองจอก ( อ. ยะยาห์  โต๊ะมางี ) โดยรถบัสปรับอากาศชั้น 1 V.I.P
วันที่สองของการเดินทาง           เกาะลังกาวี - พระนางมัสสุหรี - ชอปปิ้ง
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เดินทางถึงท่าเรือตำมะลัง  จ.สตูล  รับประทานอาหารเช้าที่ท่าเรือตามอัธยาศัย
08.30 น. ทุกท่านเตรียมสัมภาระพร้อมลงเรือ จากนั้นตรวจเอกสารที่ด่านตม. เรียบร้อยนำทุกท่านลงเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศเดินทาง
               สู่ เกาะลังกาวี
09.30 น. เรือเฟอร์รี่ปรับอากาศออกเดินทางสู่เกาะลังกาวีใช้เวลา 1 ชั่งโมงโดยประมาณ
10.30 น. เรือเฟอร์รี่ถึงท่าเรือเจตตี้เกาะลังกาวีนำทุกท่านผ่านด่าน ตม.มาเลซีย จากนั้นนำทุกท่านเยี่ยมชม สุสานพระนางมัสสุหรี
              หรือพระนางเลือดขาว ผู้สาปแช่งเกาะลังกาวีไว้ 7 ชั่วอายุคน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ตลาดกัวฮ์  จากนั้นเข้าช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีหลากหลายชนิดที่ตลาดกัวฮ์  อาทิ 
               เครื่องใช้ไฟฟ้า  คริสตัล เครื่องหนัง เสื้อผ้า  เครื่องดื่ม ขนมนานาชนิด
16.00 น.  นำชมและถ่ายรูปกับจัตุรัสนกอินทรีย์สัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่ของเกาะลังกาวีพร้อมช้อปปิ้งจากร้านค้าบริเวณท่าเรือ
                จนสมควรแก่เวลานำท่านขึ้นรถบัสปรับอากาศกลับสู่ที่พักโรงแรม  อาหารเย็นตามอัธยาศัย
19.00 น. นำเข้าที่พักโรงแรมลังกาซูก้าใกล้แหล่งช้อปปิ้งทุกท่านอิสระตามอัธยาศัย

วันที่สามของการเดินทาง          เกาะลังกาวี  -  หาดใหญ่  - เกาะสมุย 
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารโรงแรม
07.00 น.นำคณะสู่ท่าเรือเจตตี้ช้อปปิ้งสินค้าเพิ่มเติมจากร้านค้ามากมายที่ท่าเรือ
08.00 น. เรือเฟอร์รี่ปรับอากาศนำทุกท่านเดินทางกลับจังหวัดสตูล
09.00 น. ถึงท่าเรือตำมะลังจังหวัดสตูลผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นขึ้นรถบัสคันเดิมมุ่งตรงสู่ หาดใหญ่
10.30 น. เดินทางถึงหาดใหญ่นำทุกท่านช้อปปิ้งต่อที่ ตลาดกิมหยง พร้อมอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
13.00 น. ออกเดินทางจากหาดใหญ่สู่เกาะสมุย  ผ่านเส้นทางนครศรีธรรมราชแวะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็น
              โบราณสถาน พระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้  ภายใน 
              บริเวณวัดมีสินค้าและอาหารพื้นบ้านจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว  สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ ท่าเรือดอนสัก
18.00 น. เดินทางถึงท่าเรือดอนสัก สุราษฎร์ธานี  อาหารเย็นตามอัธยาศัย  จากนั้นเตรียมตัวลงเรือเฟอร์รี่เดินทางสู่ เกาะสมุย
19.00 น. เรือเฟอร์รี่ออกจากท่าเรือดอนสัก นำทุกท่านสู่เกาะสมุย
20.30 น. ถึงท่าเรือเกาะสมุย  นำทุกท่านเข้าพักที่ รีสอร์ทบนชายหาดทรายเรียงรายด้วยทิวมะพร้าว ท้องฟ้าสีคราม และน้ำทะเล
               ใสสะอาด เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ของการเดินทาง           เกาะสมุย  -  เที่ยวรอบเกาะ
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. นำทุกท่านชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามของหาดเฉวง หาดทรายขาวบริสุทธิ์ ช่องบุญตา เพิงหมาแหงน และชมแท่งหินที่
                ธรรมชาติได้สร้างไว้อย่างพิสดาร หินตา -หินยาย  จากนั้นชมสถานที่ต่างๆรอบเกาะสมุยผ่านชม บ่อผุด
                สัมผัสชีวิตชาวเกาะ พระใหญ่เกาะฟาน เพื่อสิริมงคลนำท่านสู่ จุด ชม วิวหาดละไม ชม การสาธิตลิงเก็บมะพร้าว 
                นำเข้าชม น้ำตกหน้าเมือง  แหล่งน้ำจืดซึ่งถือได้ว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวเกาะสมุย ท่ามกลาง
                บรรยากาศร่มรื่นของแมกไม้นานาพันธุ์
13.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ตลาดหน้าทอน เพื่อเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองพร้อมรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
                จากนั้นให้ทุกท่านอิสระเที่ยวชมบริเวณชายหาดหน้าโรงแรมที่พัก 
18.00 น. ทุกท่านเตรียมตัวลงเรือเฟอร์รี่  เดินทางกลับสุราษฎร์ธานี
19.00 น. เรือเฟอร์รี่ออกจากเกาะสมุยสู่ท่าเรือดอนสัก
20.30 น. ถึงท่าเรือดอนสักนำทุกท่านขึ้นรถบัสคันเดิม  เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

วันที่ห้าของการเดินทาง              กรุงเทพ ฯ
05.00 น เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
………………………………………………………………………………………………………………………………….
อัตราค่าบริการท่านละ           5,000   บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม    -      ค่ารถบัสปรับอากาศไทยตลอดการเดินทาง
-        ค่าเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศไป - กลับจากสตูล - เกาะลังกาวี - สตูล
-        ค่ารถบัสปรับอากาศมาเลย์บนเกาะลังกาวีตลอดการเดินทาง
-        ค่าเรือเฟอร์รี่ข้ามไป - กลับเกาะสมุย
-         ค่ารถนำเที่ยวบนเกาะสมุย
-        โรงแรมที่พัก 2 คืน  ( ห้องละ 2 ท่าน )
-         อาหาร เช้าที่เกาะลังกาวี  และบนเกาะสมุย
-         บัตรเข้าสถานที่ท่องเที่ยว  
-         ค่ามัคคุเทศ์ตลอดการเดินทาง
หมายเหตุ : ผู้เดินทางใช้หนังสือเดินทาง ( passport )  ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
                  สำหรับผู้ที่ไม่มีหนังสือเดินทาง ( passport ) ส่งรูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป พร้อมสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
               (ค่าธรรมเนียมทำใบผ่านสำหรับผู้ไม่มีหนังสือเดินทางคนละ 200 บาท)  เด็กใช้สูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน