วงษ์สวัสดิ์ ทัวร์
โทร  :  0-2101-6321    มือถือ  :  0-81805-7321    FAX  :  0-2101-6321
E-mail  :  wongsawadtours@hotmail.com   ,   Facebook : wongsawadtour  ,  Website : www.wongsawadtours.com
 
      

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
วงษ์สวัสดิ์ ทัวร์   โทร. 02-101-6321 , 081-805-7321
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
ชมเมืองไคร้สท์เชิร์ช ทะเลสาบเทคาโป ควีนส์เทาวน์ ผ่านชมเม้าท์คุก ขึ้นกระเช้าชมวิวเมืองควีนส์ทาวน์บน ยอดเขาบ๊อบส์พีค ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมการตัดขนแกะ-แอร์โรว์ทาวน์     โอมาราม่า ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง ให้ท่านชิมเป๋าฮื้อทะเลใต้
กำหนดการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ-สิงคโปร์
       14.00น. คณะฯพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K                                                   สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทางและสัมภาระ
       16.10 น. นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ67ให้ท่านแวะเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศ                               สิงคโปร์
       19.35 น. เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ จากนั้นนำท่านเปลี่ยนเครื่อง
       21.05 น. นำท่านเหินฟ้าต่อสู่ เมืองไคร้สท์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบินสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ297

วันที่สอง ไคร้สท์เชิร์ช-ทะเลสาบเทคาโป
       10.45 น. เดินทางถึง เมืองไคร้สท์เชิร์ช เกาะใต้ เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศนิวซีแลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง                      และศุลกากรจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง
       กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
       บ่าย         นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเทคาโปนำท่านชมทะเลสาบเทคาโป ที่มีสีเขียวอมฟ้า ซึ่งสีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสม                         กับธารน้ำแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงสู่ทะเลสาบ ทะเลสาบแห่งนี้ในฤดูหนาวจะกลายเป็นน้ำแข็ง                         สามารถเล่นสเก็ตน้ำแข็งได้ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม The Godley Resortหรือระดับเทียบเท่า
       ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม ทะเลสาบเทคาโป-เม้าท์คุก-ควีนส์ทาวน์-สกายไลน์กอนโดล่า-ชมวิวบนยอดเขาบ๊อบส์พีค
       เช้า         รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำชม โบสถ์ขนาดเล็ก Good Sheperdซึ่งในปัจจุบันยังใช้ในประกอบพิธีการ                       ต่างๆ อยู่ เมื่อท่านเข้าไปในโบสถ์ ให้ท่านตะลึงกับความงดงามของทะเลสาบ เมื่อมองผ่านหน้าต่างของโบสถ์จาก                        นั้นชม อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ Kolly สร้างไว้เพื่อเป็นการยกย่องคุณความดีและความสามารถที่ช่วยชาวนิวซีแลนด์                       ในการต้อนแกะ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ควีนส์ทาวน์ผ่านอุทยานแห่งชาติเม้าท์คุก ตั้งอยู่บริเวณ        เทือก                      เขาเซ้าท์เทิร์นแอลป์ ผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ผ่านชมยอดเขาเม้าท์คุกที่มีเทือกเขาสูงถึง 3,755 เมตร เหนือยอด  เขา                        มีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมอยู่ตลอดปี(ท่านใดต้องการขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อจะชมยอดเขา กรุณาติดต่อหัวหน้า                        ทัวร์  เนื่องจากมิได้รวมอยู่ในรายการ ราคาเฮลิคอปเตอร์ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการชม กรุณาตรวจสอบราคาอีกครั้ง)
       เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
       บ่าย          นำท่านเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ผ่านชมการกระโดดบันจี้หรืออิสระให้ท่านสนุกสนานกับการนั่งเรือเร็วเจ็ทโบ้ท                            เรือที่ขับฉวัดเฉวียนไปมาบนน้ำตื้น โดยฝีมือสุดยอดของชาวกีวี (นอกรายการทัวร์สำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมสนุก                       กับกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)เดินทางถึงเมือง ควีนส์ทาวน์ เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวาคาทีปู                                 ทะเลสาบแสนสวยที่ล้อมรอบด้วยต้นหลิว จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าสกายไลน์กอนโดล่า ชมวิวและทัศนียภาพบน                          ยอดเขาบ๊อบส์พีค ให้ท่านชมวิวของตัวเมืองควีนส์ทาวน์ได้ทั้งเมืองและทะเลสาบวาคาติปู
                       อันสวยงาม จากนั้นอิสระให้ท่านชมเมืองและช้อปปิ้งสินค้าจากย่านตัวเมืองควีนส์ทาวน์
       ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Novotel Garden Hotel, Queenstown หรือ                           ระดับเทียบเท่า

วันที่สี่ ควีนส์ทาวน์-ล่องเรือกลไฟโบราณ-ควีนส์ทาวน์
       เช้า          รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อนำท่าน ล่องเรือกลไฟโบราณ TSS Earnslaw  ที่                      มีอายุเก่าแก่กว่าเกือบร้อยปี ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นเรือขนถ่านหิน และยังใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการแล่นเรืออีก                           ด้วย และยังใช้มาจนถึงปัจจุบัน ท่านสามารถเดินชมภายในเรือที่มีเครื่องยนต์แบบโบราณ พร้อมรับฟังเพลงขับกล่อม                     จากเปียโนอันแสนไพเราะ ให้ท่านชมบรรยากาศโดยรอบของทะเลสาบ นำท่านสู่วอลเตอร์พีคฟาร์ม ชมการแสดงการ                      ตัดขนแกะ และสุนัขต้อนแกะแสนรู้
       กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบบาร์บีคิว
       บ่าย          นำท่านล่องเรือกลับสู่ตัวเมืองควีนส์ทาวน์ มีเวลาตลอดบ่ายให้ท่านเลือกซื้อสินค้าจากตัวเมืองควีนส์ทาวน์ ซึ่งเป็น                         เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของชาวนิวซีแลนด์และชาวต่างประเทศ และยังเป็นเมืองแห่งกิจกรรม ซึ่งผู้ที่มาท่องเที่ยว                        ที่เมืองควีนส์ทาวน์แห่งนี้มักชอบเล่นกิจกรรมต่าง ๆ ของเมืองนี้ อาทิ เรือเร็ว เฮลิคอปเตอร์ชมวิว บันจี้จั๊มพ์ ขี่ลูดจ์                          เครื่องร่อนล่องเรือยาง เป็นต้น
       ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Novotel Garden Hotel, Queenstown หรือ                        ระดับเทียบเท่า

วันที่ห้า ควีนส์ทาวน์-แอร์โร่ว์ทาวน์-โอมาราม่า-ไคร้สท์เชิร์ช
       เช้า          รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอร์โร่ทาวน์ เมืองเล็กที่ยังคงรักษาบรรยากาศของยุคตื่น                             ทองในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 แต่เป็นการพบทองเพียงระยะสั้น ๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกตามร้านค้าน่ารัก                         หรือให้ท่านเลือกซื้อทองเป็นของที่ระลึก
       เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว ณ ภัตตาคาร
       บ่าย         จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมือง ไคร้สท์เชิร์ช โดยใช้เส้นทางผ่านเมืองโอมาราม่า ให้ท่านแวะซื้อผลไม้สดที่เมือง                          ครอมเวล และสินค้าต่างๆ ที่เมืองแอชเบอร์ตัน จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ ไคร้สท์เชิร์ชนำท่านนำท่านชมเมืองที่                        ได้ชื่อว่าเป็น "เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ"ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย์ ศาลาว่าการประจำเมือง ชมความงาม                          ของแม่น้ำเอว่อน ชมสวนพฤกษศาสตร์ และชมพิพิธภัณฑ์แคนเทอร์เบอร์รี่ ให้ท่านชมอุปกรณ์และรับฟังเรื่องราว                           พร้อมประวัติความเป็นมาของชาวเมารี และ นกมัวและให้ท่านชมทัศนียภาพอัน
                      งดงามของเขาแคชเมียร์ฮิลล์
       ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคารอาหารไทย พร้อมให้ท่านชิมเป๋าฮื้อทะเลใต้ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม                             Grand ChancellorHotel, Christchurch หรือเทียบเท่า

วันที่หก ไคร้สท์เชิร์ช-กรุงเทพฯ
       เช้า         รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม สมควรแก่เวลาให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบิน
       12.55น.  เหินฟ้าออกจากนครไคร้สทส์เชิร์ช โดยสายการบินสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ298
       19.50 น. เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์
       20.35น. เดินทางออกจากประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ632
       22.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยาน กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการท่านละ        ...........................  บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม
  o    ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE(SQ)
  o    ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
  o    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี (ยกเว้น ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
  o    ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
  o     ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
  o     ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
  o     ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ