shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
วงษ์สวัสดิ์ ทัวร์   โทร. 02-101-6321 , 081-805-7321
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
วงษ์สวัสดิ์ ทัวร์   โทร. 02-101-6321 , 081-805-7321
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
วงษ์สวัสดิ์ ทัวร์
โทร  :  0-2101-6321    มือถือ  :  0-81805-7321    FAX  :  0-2101-6321
E-mail  :  wongsawadtours@hotmail.com   ,   Facebook : wongsawadtour  ,  Website : www.wongsawadtours.com
 
      

shape
shape
shape
ขอนำท่านเดินทางสู่นครเวียงจันทน์ - หนองคาย - อุดร - นครราชสีมา
กำหนดการเดินทางติดต่อบริษัท

วันแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ - หนองคาย
       19.00 น. ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ ชั้นหนึ่ง ที่ซอยเจริญนคร 7 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนรถ (1)

วันที่สองของการเดินทาง  หนองคาย  -  เวียงจันทน์
       06.00 น. เดินทางถึงตัวเมืองหนองคายทำธุรกิจส่วนตัวจากนั้นรับประทานอาหารเช้า (2) ที่ห้องอาหาร
       08.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ด่าน ตม. ไทยข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว สู่ด่านลาว พบกับไกด์สาวสวย ใส่ชุดพื้น
                      เมืองคอยต้อนรับ จากนั้นเดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทร์
       09.00 น.ถึงเวียงจันทร์นำท่านนมัสการพระธาตุหลวงเวียงจันทน์และอนุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช  จากนั้นนำท่าน
                    ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่ประตูชัย ศิลปกรรมผสมผสานระหว่างลาวและฝรั่งเศส
       11.00 น.นำท่านชมพิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว อดีตเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตเมื่อ 219 ปี ก่อนที่จะอัญเชิญมา                               ประดิษฐานที่กรุงเทพมหานคร
       12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน (3) ที่ภัตตาคารช้างเผือก ภัตตาคารที่ใหญ่ที่สุดในเวียงจันทน์
       13.00 น.นำท่านไหว้ศาลหลักเมืองที่วัดศรีเมือง วัดที่ชาวลาวนับถือ
       13.30 น.นำท่านช้อปปิ้งที่ตลาดเช้า ( เปิดขายทั้งวัน ) ซื้อสินค้า เครื่องเงิน ผ้าไหม นาฬิกา เครื่องแก้วคริสตัล  และ
                      สินค้าจากเวียดนาม อื่นๆมากมาย
       14.30 น.นำท่านออกเดินทางสู่ด่านลาว ระหว่างรอเคลียร์เอกสาร  ช้อปปิ้งที่ร้านค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี เลือกซื้อสินค้า
                       เหล้า บุหรี่ ไวน์ ขนมกระเป๋า เสื้อ รองเท้า
       15.30 น.เดินทางกลับผ่านด่านไทยสู่จังหวัดหนองคายนำทุกท่านเข้าตลาดท่าเสด็จซื้อสินค้าเพิ่มเติมก่อนเข้าที่พัก
       17.30 น.นำเข้าที่พักโรงแรมรอยัลแม่โขงจากนั้นนำทุกท่านล่องเรือลำน้ำโขงพร้อมรับประทานอาหารเย็น (4)

วันที่สามของการเดินทาง  หนองคาย - กรุงเทพฯ
       07.00 น.รับประทานอาหารเช้า (5) ที่ห้องอาหารโรงแรมจากนั้นเดินทางออกจากจังหวัดหนองคาย
       09.30 น.ถึงจังหวัดอุดรแวะหมู่บ้านนาข่าซึ่งเป็นศูนย์ทอผ้าไหม ผ้าทอต่างๆและสินค้าพื้นเมืองให้ท่านได้เลือกซื้อ
       12.00 น.เดินทางถึงจังหวัดขอนแก่นแวะรับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร (6)
       15.30 น.เดินทางถึงโคราชแวะที่อนุเสาวรีย์ย่าโมพร้อมซื้อของฝากก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ
       17.00 น. ออกเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯระหว่างทางแวะซื้อผลไม้ที่ตลาดกลางดง
       21.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพฯ

อัตราค่าบริการ        ท่านละ  3,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม           ค่ารถตลอดการเดินทางทั้งฝั่งไทย - ฝั่งลาว   ค่าโรงแรม ( ห้องละ 2 ท่าน )
                                       ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ  ค่าด่านไทยและด่านลาว
เอกสารประกอบการเดินทาง สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่ายสี 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป