แม่ฮ่องสอน  -  ทุ่งบัวตอง  -  หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว
ปางอุ๋ง  -  ปาย  -  ห้วยน้ำดัง  -  เชียงใหม่
ออกเดินทางวันที่  22   -  25  พฤศจิกายน 2555

วันแรกของการเดินทาง           กรุงเทพฯ -  แม่ฮ่องสอน
17.00 น. ออกเดินทางจากซอยเจริญนคร7 โดยรถปรับอากาศชั้น 1 บริการอาหารพร้อมเครื่องดื่ม (1)

วันที่สองของการเดินทาง           เชียงใหม่  -  ทุ่งบัวตองแม่อูคอ  - หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว  -  แม่ฮ่องสอน
05.00 น.  เดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่  เปลี่ยนรถตู้ปรับอากาศท้องถิ่นเดินทางสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร (2) จากนั้นเดินทางต่อสู่อำเภอขุนยวม  
12.00 น. เดินทางถึง อ.ขุนยวม  รับประทานอาหารกลางวัน ( 3 ) หลังอาหารนำท่าน
               เดินทางไปยังทุ่งบัวตองที่กำลังบานสะพรั่งต้อนรับท่านที่ดอยแม่อูคอ
               ที่สวยงามอลังการ เหลืองอร่ามไปทั่วทั้งภูเขาให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ
               ทุ่งบัวตองอย่างเต็มที่ตามอัธยาศัย
16.00น.  เดินทางถึงแม่ฮ่องสอนเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น เมืองสามหมอก เนื่องจากมี
               สภาพภูมิประเทศเต็มไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อนสภาพอากาศมีหมอก
               ปกคลุมตลอดเวลาส่วนใหญ่ของปี   นำท่านชมหมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว
               หูใหญ่เผ่าปะด่องซึ่งผู้หญิงที่เกิดในวันเพ็ญที่เป็นวันพุธ จะต้องใส่ห่วงคอทำด้วยลวดทองเหลืองขนาดใหญ่ จนเป็นที่
               รู้จักไปทั่วโลก
18.00 น. พาขึ้นดอยกองมู ชมวิวเมืองแม่ฮ่องสอน เมื่อมองลงมาจะเห็นเมืองแม่ฮ่องสอนอยู่ในแอ่งที่ราบที่ล้อมรอบด้วยขุนเขา
               นมัสการพระธาตุดอยกองมูเพื่อความเป็นสิริมงคลลงจากดอยกองมู เช็คอินเข้าที่พัก ใบหยกชาเล่ย์  
19.00 น. บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหาร (4) จากนั้นอิสระทุกท่านสัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนตลาดไนท์พลาซ่า
                                                    
วันที่สามของการเดินทาง           แม่ฮ่องสอน - ปาย -  ล่องแพ  - วัดน้ำฮู        
06.00 น.  ตื่นมาสัมผัสอากาศยามเช้าที่สดชื่นของแม่ฮ่องสอนที่ปกคลุมด้วยสายหมอก  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร (5)
08.00 น.  ออกเดินทางจากแม่ฮ่องสอนสู่อำเภอปาย
11.00 น.  เดินทางถึงอำเภอปาย  รับประทานอาหารกลางวัน (6)
                ปายเป็นอำเภอขนาดเล็กทางตอนเหนือของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นที่รู้จักกันดี
               ในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวชมความงาม
                ตามธรรมชาติเป็นที่ราบแอ่งกระทะ ล้อมรอบด้วยภูเขา มีแม่น้ำหลายสาย  
                เมืองปายมีทัศนียภาพที่สวยงาม มีบังกะโลรายเรียงอยู่ริมแม่น้ำ
13.00 น.  นำชมศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน บ้านสันติชล ชมบ้านดินและชิมชา
14.00 น.  พาชม สะพานประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อพ.ศ. 2485 แวะถ่ายรูปกับกาแฟร้านดัง
               Coffee In Love (ตามรอยกอล์ฟ-ไมค์)
16.00 น.  นำทุกท่านสู่ท่าน้ำปายล่องแพไม้ไผ่จุดเริ่มต้นอยู่ทางตอนเหนืออำเภอปายขึ้น
                ไปประมาณ 2 กิโลเมตรแล้วลงมาตามแม่น้ำปาย ไปสิ้นสุดที่สะพาน
                 ประวัติศาสตร์ หรือที่เรียกว่า สะพานปาย ใช้เวลา 1 ชม 30 นาที ชม
                 ทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำ ที่มีทั้งความเขียว ชอุ่มของป่าเขา  สายหมอกสวยที่
                 ปกคลุมยอดเขา และ รีสอร์ทสวยเชิงอนุรักษ์ที่ตั้งอยู่ริมน้ำ
18.00 น.  บริการอาหารเย็น (7) จากนั้นอิสระในการท่องราตรี เดินเล่นในตลาดปาย ยามค่ำคืน ชิมโรตีหลากรส ช็อปปิ้ง
                ของที่ระลึกอีกรอบที่ถนนคนเดินจนสมควรแก่เวลานำกลับที่พัก ปายเรือนไทยรีสอร์ท

วันที่สี่ของการเดินทาง           ปาย - ห้วยน้ำดัง -  เชียงใหม่  - บ่อสร้าง - กรุงเทพฯ
04.30 น.  อรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่
05.00 น.  นำท่านเดินทางสู่ ห้วยน้ำดัง ชมความงามพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ไม้ดอกไม้
               ประดับเมืองหนาว และขุนเขาที่เสียดยอดพ้นทะเลหมอกอันงดงาม           
               โดยเฉพาะบริเวณห้วยน้ำดัง ที่มีชื่อว่าทะเลหมอกที่งดงามยิ่ง
               บริการอาหารเช้า ( 8 ) เดินทางต่อสู่จังหวัดเชียงใหม่
09.00 น.  เดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ นำท่านเดินทางสู่อำเภอบ่อสร้าง  ชมงานฝีมือการ
                ประดิษฐ์ร่มรูปแบบต่างๆ และมีสินค้าเสื้อผ้าพื้นเมือง หลากหลายรูปแบบ  จากนั้นนำท่านสู่โรงงานของดอง  อาหารแห้ง
                สดใหม่เพื่อซื้อเป็นของฝากคนทางบ้าน
11.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ( 9 ) จากนั้นเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ
19.00 น.  บริการอาหารค่ำ ( 10 ) แวะซื้อของฝากที่จังหวัดนครสวรรค์ อาหารเย็นตามอัธยาศัย  จากนั้นเดินทางต่อเข้ากรุงเทพฯ
23.00 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อัตราค่าบริการท่านละ      5,300 บาท   
อัตราค่าบริการนี้รวม  
-        ค่ารถปรับอากาศตลอดการเดินทาง
-        ค่าแพไม้ไผ่ล่องลำน้ำปาย
-        ค่ารถท้องถิ่นขึ้นสู่ปางอุ๋ง
-        ค่าบัตรเข้าสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการ
-        ค่าโรงแรมที่พัก 2  คืน  ( ห้องละ 2 ท่าน ) 
-        ค่าอาหาร 10 มื้อตามที่ระบุในรายการ          
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
วงษ์สวัสดิ์ ทัวร์
โทร  :  0-2101-6321    มือถือ  :  0-81805-7321    FAX  :  0-2101-6321
E-mail  :  wongsawadtours@hotmail.com   ,   Facebook : wongsawadtour  ,  Website : www.wongsawadtours.com
 
      

วงษ์สวัสดิ์ ทัวร์   โทร. 02-101-6321 , 081-805-7321
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
วงษ์สวัสดิ์ ทัวร์   โทร. 02-101-6321 , 081-805-7321
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape