วงษ์สวัสดิ์ ทัวร์
โทร  :  0-2101-6321    มือถือ  :  0-81805-7321    FAX  :  0-2101-6321
E-mail  :  wongsawadtours@hotmail.com   ,   Facebook : wongsawadtour  ,  Website : www.wongsawadtours.com
 
      

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
วงษ์สวัสดิ์ ทัวร์   โทร. 02-101-6321 , 081-805-7321
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
ขอนำท่านเดินทางสู่นครเวียงจันทน์ - หนองคาย - เลย - ภูเรือ - ภูหลวง
กำหนดการเดินทาง  ...........ติดต่อบริษัท............
วันแรกของการเดินทาง        กรุงเทพฯ    -    หนองคาย
19.00 น. ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ ชั้นหนึ่งที่ ..........................บริการอาหารและเครื่องดื่มบนรถ (1)

วันที่สองของการเดินทาง    หนองคาย  -  เวียงจันทน์
06.00 น. เดินทางถึงตัวเมืองหนองคายทำธุรกิจส่วนตัวจากนั้นรับประทานอาหารเช้า (2) ที่ห้องอาหาร
08.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ด่าน ตม. ไทยข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว สู่ด่านลาว พบกับไกด์สาวสวย
            ใส่ชุดพื้นเมืองคอยต้อนรับจากนั้นเดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทร์
09.00 น.ถึงเวียงจันทร์นำท่านนมัสการพระธาตุหลวงเวียงจันทน์และอนุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
            จากนั้นนำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่ประตูชัย ศิลปกรรมผสมผสานระหว่างลาวและฝรั่งเศส
11.00 น.นำท่านชมพิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว อดีตเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตเมื่อ 219 ปี ก่อนที่จะอัญเชิญ
            มาประดิษฐานที่กรุงเทพมหานคร
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน (3) ที่ภัตตาคารช้างเผือก ภัตตาคารที่ใหญ่ที่สุดในเวียงจันทน์
13.00 น.นำท่านไหว้ศาลหลักเมืองที่วัดศรีเมือง วัดที่ชาวลาวนับถือ
13.30 น.นำท่านช้อปปิ้งที่ตลาดเช้า ( เปิดขายทั้งวัน ) ซื้อสินค้า เครื่องเงิน ผ้าไหม นาฬิกา เครื่องแก้วคริสตัล
           และสินค้าจากเวียดนาม อื่นๆมากมาย
14.30 น.นำท่านออกเดินทางสู่ด่านลาว ระหว่างรอเคลียร์เอกสาร  ช้อปปิ้งที่ร้านค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรีเลือก
           ซื้อสินค้า เหล้า บุหรี่ ไวน์ ขนม กระเป๋า เสื้อ รองเท้า
15.30 น.เดินทางกลับผ่านด่านไทยสู่จังหวัดหนองคายนำทุกท่านเข้าตลาดท่าเสด็จซื้อสินค้าเพิ่มเติมก่อนเข้าที่พัก
17.30 น.นำเข้าที่พักโรงแรมรอยัลแม่โขงจากนั้นนำทุกท่านล่องเรือลำน้ำโขงพร้อมรับประทานอาหารเย็น (4)

วันที่สามของการเดินทาง    หนองคาย    -     ภูเรือ  -  เลย
07.00 น.รับประทานอาหารเช้า (5) ที่ห้องอาหารโรงแรมจากนั้นนำท่านสู่วัดโพธิ์ชัย ซึ่งเป็นพระอารามหลวงนมัสการ
           หลวงพ่อพระใส เป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสีสุก มีพระรูปลักษณะงดงามมาก
           เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองหนองคายนับถือมาก  จากนั้นนำเข้าช้อปปิ้งในตลาด
           ท่าเสด็จซื้อสินค้าราคาถูกริมฝั่งโขง
10.00 น. เดินทางออกจากหนองคายสู่จังหวัดเลยผ่าน อ.ศรีเชียงใหม่แวะ"วัดหินหมากเป้ง" นมัสการรูปเหมือน
               หลวงปู่เทศก์ เทศก์รังสี อดีตเกจิอาจารย์ชื่อดังสายวิปัสนาซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ที่ตั้งอยู่ริมน้ำโขง
           ชมทิวทัศน์อันงดงามของหาดทรายและเกาะแก่งกลางลำน้ำ ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ อ.เชียงคาน
           เมืองชายแดนเพื่อ เที่ยวชม แก่งคุดคู้แหล่งท่องเที่ยวของเมืองเลย
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ.ห้องอาหารเชียงคานฮิลล์(6)จากนั้นชม แก่งคุดคู้ ชมแก่งหินขนาดใหญ่ที่
            มีความยาวถึง 3 กิโลเมตร ซึ่งขวางกลางลำน้ำโขงท่ามกลางกระแสน้ำที่เชี่ยวกราก แล้วให้ท่านเลือกซื้อ
            สินค้าอันลือชื่อของเมืองเลยเช่น ผ้านวม ที่ทำจากฝ้าย มะพร้าวแก้ว พร้อมให้ท่านลิ้มลองกุ้งเต้นรสแซบ
            ริมแก่งคุดคู้แล้วนำท่านเดินทางเยี่ยมชม โรงงานไวน์ ชาโต เดอเลย นำท่านชมขั้นตอนการทำไวน์ และ
            ชมไร่องุ่น ที่มีเนื้อที่นับหมื่นไร่ พร้อมเลือกซื้อผักปลอดสารพิษ
17.00 น. เดินทางถึงอำเภอภูเรือนำทุกท่านเข้าพักที่ภูเรือรีสอร์ทหรือเทียบเท่า
18.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร (7) ………….ราตรีสวัสดิ์

วันที่สี่ของการเดินทาง    ภูเรือ    -     กรุงเทพฯ
05.00 น.นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้าเดินทางโดยรถท้องถิ่นที่ชำนาญเส้นทางสู่
            ยอดภูเรือ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ซึ่งมีต้นสนขึ้นสลับซับซ้อนที่มีลักษณะแปลกคือมีส่วนหนึ่ง
           ยื่นเป็นผาชะโงกยื่นออกมาเหมือนหัวเรือสำเภาใหญ่ และเป็นจุดอากาศหนาวที่สุดในประเทศไทย ให้ทุก
           ท่านเก็บภาพและบรรยากาศท่ามกลางสายหมอก ซึ่งเป็นภาพอันแสนประทับใจไปนานแสนนาน..
08.00 น.บริการอาหารเช้า ณ. ห้องอาหาร(8) ของที่พักจากนั้นเดินนทางโดยรถท้องถิ่นที่ชำนาญเส้นทางอีกครั้ง
           นำท่านพิชิต ยอดภูหลวง มรกตแห่งอีสาน ดินแดนที่ค้นพบกล้วยไม้ป่ามากที่สุดในประเทศไทย    
           ชมธรรมชาติบนภูหลวง เริ่มจากโคกนกบา ลานสุริยันต์ จากนั้นชมผาช้างผ่าน ผาสมเด็จ ผาเตลิ่นรอยเท้า
           ไดโนเสาร์ในช่วงฤดูหนาวมีโอกาสได้พบกล้วยไม้หายากได้แก่  รองเท้านารีปีกแมลงปอ  รองเท้านารีอินทนท์ 
           เอื้องสำเภางาม และเมเปิ้ลแดง เป็นต้น จากนั้นชมวิวที่ผาเยืองก่อนนำท่านเดินทางลงจากภูหลวง
12.00 น.บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหารภูเรือ(9)จากนั้นเดินทางสู่กรุงเทพฯผ่านอำเภอหล่มสัก เพรชบูรณ์
           ชมทิวททัศน์สองข้างทางพร้อมซื้อของฝากระหว่างทางผ่าน
18.00 น.เดินทางถึงสระบุรีแวะรับประทานอาหารเย็น(10)ที่โรงแรมสระบุรี อินท์
19.00 น. ออกเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯระหว่างทางแวะซื้อผลไม้ที่ตลาดกลางดง
21.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพฯ

อัตราค่าบริการ                       ท่านละ  5,200 บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม              - ค่ารถบัสปรับอากาศ ตลอดการเดินทางทั้งฝั่งไทย - ฝั่งลาว
                                                 - ค่าด่านไทยและด่านลาว
                                                 - ค่ารถท้องถื่นขึ้นยอดภูเรือและยอดภูหลวง 
                                                 - ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ( ห้องละ 2 ท่าน )
                                                 - ค่าอาหาร (10 มื้อ) ตามที่ระบุในรายการ 
เอกสารประกอบการเดินทาง    สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่ายสี 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป