ขอนำท่านเดินทางสู่ - กระบี่ - ทะเลแหวก - เกาะพีพี
ทะเลตรัง - ถ้ำมรกต - เกาะเชือก  4 วัน 3 คืน
ออกเดินทางวันที่  7 - 10 ธันวาคม 2555

วันแรกของการเดินทาง           กรุงเทพฯ -  กระบี่
18.00 น. ออกเดินทางจากซอยเจริญนคร7 โดยรถบัสปรับอากาศชั้น 1 VIPมุ่งหน้าสู่ จ.กระบี่บริการอาหารเครื่องดื่มบนรถ (1)

วันที่สองของการเดินทาง           กระบี่        -  อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา  - ทะเลแหวก - หมู่เกาะพีพี
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า (2 )ที่ห้องอาหาร จากนั้นนำเข้าที่พักโรงแรม
07.00 น. หลังอาหารนำคณะเดินทางเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา  มีทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตาด้วยภูเขาหินปูน 
               ตั้งตระหง่าน และนำท่านลง Speed Boat ออกเดินทางสู่ ทะเลแหวก ( Unseen) 
               ซึ่งเป็นเกาะ 3 เกาะเชื่อมต่อกันคือ เกาะไก่  เกาะทับ  เกาะหม้อ เมื่อระดับน้ำลดลงต่ำสุด
               ในแต่ละวัน ทะเลก็จะแหวกออกจนกลายเป็นหาดทรายขาวสะอาด เชิญทุกท่าน
               เดินเที่ยวชมตามอัธยาศัย  จากนั้นชม  เกาะปอดะ เป็นชายหาดที่มีทรายขาวและน้ำทะเลใส 
               จากนั้นเดินทางสู่ หมู่เกาะพีพี เป็นหมู่เกาะที่อยู่กลางทะเล และมีชื่อเสียงไปทั่วโลกนำท่านชม
               หาดทรายขาว น้ำทะเลใส ชมความสวยงามของ อ่าวมาหยา  อ่าวโล๊ะซามะ , อ่าวปิเล๊ะอ่าวที่มีความสวยงามมาก
               รายล้อมด้วยหุบเขาหินปูน จากนั้น เดินทางสู่อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง เดอะบีช (The Beach)
               ชมทัศนียภาพอันงดงามของน้ำทะเลสีครามใสราวกระจก หาดทรายขาวละเอียดเนียนนุ่มให้ท่านได้อิสระพักผ่อน
               เล่นน้ำตามสบาย                                                                                                                          
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบนเกาะพีพี ( 3 ) หลังอาหารให้ท่านได้เดินเล่น ซื้อของฝาก ของที่ระลึก
               บนเกาะพีพีจากนั้นเดินทางสู่เกาะพีพีดอน ให้ท่านได้ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น ณ อ่าวสามหาด
15.00 น. อำลาเกาะพีพีเดินทางกลับสู่เมืองกระบี่
16.00 น. นำท่านเดินทางเข้าที่พัก อ่าวนางซัสเซสบีชรีสอร์ท ทุกท่านตามอัธยาศัยบริเวณชายหาดที่พักรีสอร์ท
18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารรีสอร์ท ( 4 )

วันที่สามของการเดินทาง           กระบี่        -  ตรัง - เกาะมุก - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ( 5 )ที่ห้องอาหารโรงแรม
07.00 น. หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่จังหวัดตรังที่ท่าเรือปากเม็ง
09.00 น. เดินถึงท่าเรือปากเม็งนำทุกท่านลงเรือเช่าเหมาลำมุ่งหน้าสู่เกาะมุก (ถ้ำมรกต )
10.30 น. ถึงเกาะมุกลงน้ำลอยตัวเข้าสู่ถ้ำมรกต Unseen ทะเลตรัง ความมหัศจรรย์ธรรมชาติ
               สร้างไว้ด้านในเป็นหาดทรายขาวสวยงามมาก เงยหน้าขึ้นไปเหมือนปล่องภูเขาไฟ
11.30 น. ออกเดินทางมุ่งสู่ เกาะกระดาน และอิ่มอร่อยกับอาหารเที่ยงบนเรือ ( 6 )
12.30 น. เรือจอดทุ่นหน้าอุทยานฯ สัมผัสกับหาดทรายขาว น้ำใส เห็นปะการัง
14.00 น. ขึ้นเรือและมุ่งสู่เกาะเชือก ถึงเกาะเชือก ลงดูปะการังสีและหยอกล้อกับฝูงปลาต่อจากนั้นก็ไปกันต่อที่เกาะม้า
               เยี่ยมเยียนครอบครัวปลาการ์ตูนในดงดอกไม้ทะเล และดูปะการังอย่างเต็มอิ่ม
16.00 น. เดินทางกลับสู่ท่าเรือปากเม็ง
17.00 น. ถึงท่าเรือปากเม็ง  นำท่านขึ้นรถบัสคันเดิมเข้าสู่ตัวเมืองตรัง
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหาร (7 ) จากนั้นนำเข้าที่พักโรงแรมวัฒนาปาร์คตรัง พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ของการเดินทาง          ตรัง        - กรุงเทพ ฯ
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ( 8 )ที่ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ
12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน ( 9 ) ที่ร้านอาหารสุราษฏร์ธานี
17.00 น. แวะซื้อของฝากที่จังหวัดเพชรบุรี
21.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพฯ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อัตราค่าบริการท่านละ           5,500   บาท
เด็กต่ำกว่า  12  ปี                   4,000    บาท  ห้องพักรวมกับผู้ปกครอง 2 ท่าน
อัตราค่าบริการนี้รวม  
-         ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดการเดินทาง
-         ค่าเรือ Speed Boat สู่ทุกเกาะตามโปรแกรม
-         ค่าเรือล่องทะเลตรัง
-         โรงแรมที่พัก 2 คืน  ( ห้องละ 2 ท่าน )
-         อาหาร 9 มื้อตามที่ระบุในรายการ  
-         บัตรเข้าสถานที่ท่องเที่ยว
-         ค่ามัคคุเทศ์ตลอดการเดินทาง                      


shape
shape
shape
shape
shape
วงษ์สวัสดิ์ ทัวร์
โทร  :  0-2101-6321    มือถือ  :  0-81805-7321    FAX  :  0-2101-6321
E-mail  :  wongsawadtours@hotmail.com   ,   Facebook : wongsawadtour  ,  Website : www.wongsawadtours.com
 
      

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
วงษ์สวัสดิ์ ทัวร์   โทร. 02-101-6321 , 081-805-7321
วงษ์สวัสดิ์ ทัวร์   โทร. 02-101-6321 , 081-805-7321
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape