วงษ์สวัสดิ์ ทัวร์
โทร  :  0-2101-6321    มือถือ  :  0-81805-7321    FAX  :  0-2101-6321
E-mail  :  wongsawadtours@hotmail.com   ,   Facebook : wongsawadtour  ,  Website : www.wongsawadtours.com
 
      

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
วงษ์สวัสดิ์ ทัวร์   โทร. 02-101-6321 , 081-805-7321
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
วันที่แรกของการเดินทาง                         กรุงเทพ - กัวลาลัมเปอร์ - มะละกา - ยะโฮบาห์รู
04.00 น.      คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ  อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ  เคาเตอร์สายการบิน
MALAYSIA AIRLINES เจ้าหน้าที่รอต้อนรับคณะและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและการเช็คอิน
06.20 น.      นำท่านเหินฟ้าสู่ กัวลาลัมเปอร์  ประเทศมาเลเซีย  โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINES  เที่ยวบินที่  MH797
09.30 น.      เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ กรุงกัวลาลัมเปอร์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง  นำท่านเดินทางสู่เมืองมะละกา
12.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น.      เดินทางถึงเมืองมะละกา เมืองที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกจาก UNESCO  นำท่านผ่านชมย่านบ้านเก่าแก่
สมัย BABA NYONYA จากนั้นนำท่านชมย่านที่อยู่ของชาวดัชท์หรือ "ดัชท์สแควร์"  ชม"วิหารเซ็นปอล" ย่านอาณาจักรสีแดง
จากนั้นนำท่านเดินขึ้นเขา "St. Paul Hill" ชมทิวทัศน์ของเมืองและซึ่งเคยเป็นดินแดนของดัชท์ (ตามตานานเล่าว่าเมื่อหลายร้อยปี
ล่วงมาแล้ว นักบุญ St Farncis ได้สิ้นชีวิตไปเกือบ 1 ปี ศพของเขาได้ฝังไว้ในมะละกา  ต่อมาได้ขุดศพท่านขึ้นเพื่อจะนำท่านไปฝัง
ที่เมืองกัวร์ ประเทศอินเดีย แต่เมื่อขุดศพท่านขึ้นมาปรากฏว่า ศ พท่านเหมือนคนนอนหลับ จึงได้ขอตำแหน่งนักบุญให้แก่ท่านจาก
พระราชวังวาติกัน  แต่ทางพระราชวังได้ตอบกลับมาอีก 16 ปีผ่านไปขอให้ตัดแขนไปพิสูจน์ เมื่อตัดแขนปรากฏว่ามีเลือดไหล
เหมือนยังมีชีวิตอยู่จึงได้รับประกาศให้เป็นนักบุญ St. Francis Xavier  จากนั้นเดินลงจากเขาชมป้อม "A Famosa" ป้อมป้องกัน
เมืองของโปรตุเกส ซึ่งถูกทำลายโดยอังกฤษจนเกือบหมด  คงเหลือไว้แค่ประตู Porta De Santiago
16.00 น.      อำลาเมืองมะละกา  เดินทางสู่เมืองยะโฮบาห์รู เมืองท่าหน้าด่านที่สำคัญติดกับประเทศสิงคโปร์        
ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำทุกท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก THE ZON REGENCY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง                สิงคโปร์ - ซิตี้ทัวร์ - เมอร์ไลอ้อน - SHOPPING / UNIVERSAL STUDIO
06.00น.      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.00น.      นำท่านผ่านด่านผ่านเข้าประเทศสิงคโปร์ ชมเมืองสิงคโปร์ ซึ่งล้อมรอบด้วยทำเนียบรัฐบาลศาลฎีกาและ
ศาลาว่าการเมืองชมถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับ "เมอร์ไลอ้อน" สัญลักษณ์ของ
ประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็นโรงละคร
เอสเพลนนาท ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างคล้ายหนามทุเรียน
11.00น.      นำท่านสู่ MARINA BAY SAND ในส่วนของแหล่งช้อปปิ้ง พบกับร้านค้าแบรนด์เนมหรูมากมาย
12.30น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งที่  ORCHARD RD. และห้างมุสตาฟา
หรือจะเลือกซื้อ TOUR เพิ่มเติม  UNIVERSAL STUDIO รวมรับส่ง / ท่านละ 1,700 บาท , เด็ก 1,500 บาทนำท่านสู่ "เกาะเซ็นโตซ่า"
บนพื้นที่ 49 เอเคอร์ภายในเกาะ พบอาณาจักรความบันเทิงระดับโลก สัมผัส ประสบการณ์หลากหลายจากภาพยนตร์กับ
"ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ" สวนสนุกระดับโลกแห่งแรกและแห่งเดียวใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สนุกสนานกับเครื่องเล่น 24 ชนิด
ใน 7 โซน โดยมีถึง 18 ชนิดที่เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ
UNIVERSAL STUDIO TICKET (1,700 บาท , เด็ก 1,500 บาท)
((รวมเครื่องเล่นทุกชนิด เล่นกี่รอบก็ได้))
1) Battlestar Galactica>> แบทเทิลสตาร์ กาแลกติกา ที่สุดของรถไฟเหาะรางคู่ ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ด้วยระดับ
ความสูง 42.5 เมตรผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์หรือฝ่ายหุ่นยนต์ไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศ
อย่างน่าหวาดเสียวและสัมผัสกับประสบการณ์พิทักษ์โลก โดยการต่อสู้กับเหล่าดีเซ็ปติคอนส์ ในเครื่องเล่นสามมิติใหม่ล่าสุดพบกับ
เครื่องเล่นใหม่ ล่าสุด Transformers The Ride : The Ulitmate 3D Battle
2) Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีระบุรุษเชร็คและเจ้าหญิงฟิโอน่า พร้อมชมภาพยนตร์ 4มิติ
3) Madagascar A CrateAdventure>> เป็นการนั่งเรือผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมือนท่านกำลังอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Madagascar
4) Revenge of The Mummy>> รถไฟเหาะเขย่าขวัญที่มีความเร็วสูงโดยมีความน่ากลัวของเหล่ามัมมี่ที่คืบคลานในความมืด
ขุดหาสมบัติของฟาโรห์ และค้นหาปริศนาแห่งมัมมี่
5) Water World>> ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ชื่อดัง แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ท่านจะตื่นเต้นประทับใจ
6) Jurassic Park Rapids Adventure>> ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสัตว์โลกล้านปี
7) Hollywood Boulevard>> สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลีวู๊ด วอล์ออฟ เฟรม ศูนย์รวมแห่งความบันเทิงของจักรวาลอย่างแท้จริง
19.00 น.     พบกัน ณ จุดนัดหมาย  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับที่พักฝั่งมาเลเซีย ติดแม่น้ำสิงคโปร์ THE ZON REGENCY HOTEL

วันที่สามของการเดินทาง        ยะโฮบาห์รู - กรุงกัวลาลัมเปอร์ -  ตึกปิโตรนัส -  หอคอยโทรคมนาคม
                                                K.L.TOWEL  -  ตลาดอินเดีย  -  โรงงานช็อกโกแลต
เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นนำทุกท่านข้ามด่านกลับสู่ฝั่งประเทศมาเลเซีย โดยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์เดินทางมุ่งสู่กัวลาลัมเปอร์
เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูปกับตึกปิโตรนัส ตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลกสูงถึง 452 เมตรผ่านชมหอคอยโทรคมนาคมK.L.TOWELสื่อสาร
(ซึ่งสูงเป็นอันดับ 4 ของโลก) จากนั้นนำท่านผ่านชมจุดกำเนิดของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ณ แม่น้ำ 2 สายตัดกัน ที่ตั้งของมัสยิดจาเม็ด
มัสยิดที่เก่าแก่ที่สุด ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ตึกรัฐสภาอนุสาวรีย์ทหารอาสาและอาคารใกล้เคียง ซึ่งเคยเป็นสถานที่ราชการมี
สถาปัตยกรรมแบบ VICTORIA ของอังกฤษ นำท่านถ่ายรูปย่าน DATARAN MERDEKAสถานที่ฉลองเอกราช ชมอาคารสวยๆ
รอบๆ เช่น อาคาร SULTAN ABDUL SAMAD ปัจจุบันเป็นที่ทำการของศาลสูงอาคารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในมาเลเซีย SELANGOR
CLUB ของผู้ดีชาวอังกฤษในสมัยก่อน ชมลานน้ำพุ ST. MARY CHUCH โบสถ์เซ็นต์แมรี่ อายุกว่า 200 ปี และเสาธงที่สูงที่สุดในโลก
(ในวันที่ 30 ส.ค. 2500 ธง UNION  JACK  ของอังกฤษได้ลดลงและชักธงสหพันธ์รัฐมาเลเซีย ขึ้นแทน อันถือเป็นวันฉลองเอกราช)
จากนั้นนำ ชมพระราชวัง  " อีสตาน่า ไนการ่า " ถ่ายรูปกับพระราชวังของกษัตริย์มาเลเซีย  นำทุกท่านแวะเยี่ยมชม และชิมช็อกโกแลต
คุณภาพส่งออกทั่วโลกจากโรงงาน CHOCOLATE BOUTIQE เชิญเลือกซื้อช็อกโกแลตคุณภาพเยี่ยมในราคาพิเศษสุดๆ จากนั้น
นำท่านเลือกซื้อ สินค้าพื้นเมือง อาทิเช่น เครื่องยาจีนบักกุดแต๋ ขนมเปี๊ยะ กาแฟไวท์คอฟฟี่ ชาเต๊ะตาเระ และของฝากของที่ระลึก
นำท่านเดินทางสู่ ร้านนาฬิกาปลอดภาษี เลือกชมเละซื้อ นาฬิกา น้ำหอม แควนตั้ม เครื่องประดับต่างๆในราคาปลอดภาษี  และ
นำทุกท่านสู่ ตลาดอินเดีย ตลาดค้าส่ง  ชอปปิ้งสินค้านานาชนิดในราคาถูก  อาทิเช่น ผ้าโสร่ง ผ้าปาเต๊ะ เสื้อผ้าบาติก และอื่นๆ
ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำทุกท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก CITITEL EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง                 กัวลาลัมเปอร์ - เก็นติ้งไฮแลนด์  - ปุตราจาย่า - กรุงเทพฯ
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ยอดเขา เก็นติ้งไฮแลนด์
09.00 น.      เดินทางสู่มหานครแห่งความสนุก  ดินแดนแห่งความบันเทิง "เ ก็นติ้งไฮแลนด์" เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ตากอากาศ
ที่สูง เพราะมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี มีความสูงระดับน้ำทะเล  6,000  ฟุต  โดยนำท่านขึ้นสู่สถานีกระเช้าเคเบิ้ลคาร์  นั่งกระเช้า
ข้ามภูเขาที่มีความ เร็วที่สุดในโลกและยาวที่สุดในเอเซีย  เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด สะดวก ปลอดภัยและรวดเร็วจาก สถานีถึงโรงแรม
เป็นระยะทาง 3.4  กิโลเมตร  ซึ่งเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในเอเชียที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่ เป็นประสบการณ์ที่คุณจะไม่ลืมสู่
เก็นติ้งไฮแลนด์  ระหว่างทางท่านจะได้พบฝูงสัตว์ป่าและ หมู่บ้านชาวป่า (จำลอง) สัมผัสอากาศหนาวเย็นแบบยุโรปแต่แสนสุขสบาย
บนเก็นติ้ง  สถานคาสิโนบนยอดเขาท่ามกลางปุยเมฆ  นำท่านเข้าสู่เก็นติ้งไฮแลนด์  อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นต่างๆ
มากมายหลายชนิดบริเวณสวนสนุกในร่มและกลางแจ้งหรือหาความสำราญเสี่ยงโชคในคาสิโนระดับชาติ  สนุกกับเกมส์ต่างๆ
มากมาย อาทิ  สล็อตแมชชีน,แบล็คแจ็ค,รูเล็ต,ไฮโล  ฯลฯ (เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้าสถานคาสิโน)
(อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)
15.00 น.  นำทุกท่านเดินทางลงจากเก็นติ้งไฮแลนด์ โดยกระเช้าเคเบิ้ลคาร์  จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองใหม่ "ปุตราจาย่า" 
เมืองหลวงแห่งอนาคตของมาเลเซีย  ชม "มัสยิดสีชมพู" ที่งดงามซึ่งตั้งอยู่ในทะเลสาบส่วนหนึ่ง และบนพื้นดินส่วนหนึ่งถ่ายรูป
กับลานปุตตราชมทำเนียบรัฐบาล ที่งดงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์  ชมวังสุลต่านรัฐเซลังงอร์ บรรยากาศ ริมทะเลสาบแสนคลาสสิค
18.00 น.     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
21.50น.      ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย MALAYSIA AIRLINES เที่ยวบินที่ MH796
23.00น.      เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
------------------------------------------------------------------------------------------------
อัตราค่าบริการท่านละ   18,900  บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม 
-   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ-กัวลาฯ โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINES
-   ค่าภาษีสนามบินสุวรรณภูมิ และที่กรุงกัวลาลัมเปอร์        
-   โรงแรมตามที่ระบุในรายการ (ห้องละ 2 ท่าน)
-   อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ           
-   รถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
-   หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ        

ทัวร์มาเลเซีย - สิงคโปร์  4 วัน 3 คืน