วงษ์สวัสดิ์ ทัวร์
โทร  :  0-2101-6321    มือถือ  :  0-81805-7321    FAX  :  0-2101-6321
E-mail  :  wongsawadtours@hotmail.com   ,   Facebook : wongsawadtour  ,  Website : www.wongsawadtours.com
 
      

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
วงษ์สวัสดิ์ ทัวร์   โทร. 02-101-6321 , 081-805-7321
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
ขอนำท่านเดินทางสู่นครเวียงจันทน์ - หนองคาย - อุดร - นครราชสีมา
กำหนดการเดินทางติดต่อบริษัท

อัตราค่าบริการ                       ท่านละ  3,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม             ค่ารถตลอดการเดินทางทั้งฝั่งไทย - ฝั่งลาว   ค่าโรงแรม ( ห้องละ 2 ท่าน )
                                               ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ  ค่าด่านไทยและด่านลาว
เอกสารประกอบการเดินทาง สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่ายสี 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
ขอนำท่านเดินทางสู่นครเวียงจันทน์ - ประตูชัย - ตลาดเวียงจันทร์
วังเวียง - หนองคาย - อุดรฯ
กำหนดการเดินทางวันที่  22 - 26 ตุลาคม  2557

อัตราค่าบริการ                      ท่านละ  5,990 บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม             ค่ารถตลอดการเดินทางทั้งฝั่งไทย - ฝั่งลาว   ค่าโรงแรม ( ห้องละ 2 ท่าน )
                                               ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ  ค่าด่านไทยและด่านลาว
เอกสารประกอบการเดินทาง สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่ายสี 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
                       รายการท่องเที่ยว สปป.ลาว 6 วัน 3 คืน
                          นครเวียงจันทน์ - วังเวียง - หลวงพระบาง - หนองคาย
                                  
                                       กำหนดวันเดินทางติดต่อบริษัท
อัตราค่าบริการ     ผู้ใหญ่  ท่านละ                    9,500      บาท
                      เด็กต่ำกว่า  12  ปี  ท่านละ   7,900      บาท  (  มีเตียงเสริม  )
                      เด็กต่ำกว่า  12  ปี  ท่านละ    6,900      บาท  (  ไม่มีเตียงเสริม  )
อัตรานี้รวม           - ค่ารถบัสปรับอากาศไป - กลับตลอดการเดินทาง
                              - ค่าที่พักโรงแรม 3 คืน ( ห้องละ 2 ท่าน ) 
                              - ค่าอาหาร 12 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
                              - ค่าเข้าชมสถานที่  ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น