วงษ์สวัสดิ์ ทัวร์
โทร  :  0-2101-6321    มือถือ  :  0-81805-7321    FAX  :  0-2101-6321
E-mail  :  wongsawadtours@hotmail.com   ,   Facebook : wongsawadtour  ,  Website : www.wongsawadtours.com
 
      

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
วงษ์สวัสดิ์ ทัวร์   โทร. 02-101-6321 , 081-805-7321
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า
อิ่มบุญ....นมัสการ 3 มหาบูชาสถาน
มหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองพม่า
เจดีย์ชเวมอดอว์ "เจดีย์จมูกร้อน" พระมหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ แห่งกรุงหงสาวดี
2 คืน 3 วัน โดย ..สายการบินไทยแอร์เอเซีย

กำหนดการเดินทางติดต่อบริษัท
อัตราค่าบริการ        ผู้ใหญ่ท่านละ     12,500  บาท
       เด็กอายุต่ำกว่า 12  ปีพักรวมกับผู้ใหญ่เสริมเตียง  11,000   บาท
                 
อัตรานี้รวม        - ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ  กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - กรุงเทพ
               - ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
               - ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
               - ค่าที่พักโรงแรม 2 คืน  (ห้องละ  2 ท่าน)
               - มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
               - ค่าวีซ่า
               - ค่าสนามบินพม่า
               - ค่าภาษีสนามบินไทย
               - ค่าประกันอุบัติเหตุขณะเดินทางท่านละ 1,000,000  บาท

เอกสารประกอบการขอวีซาประเทศพม่า
หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง และรูปถ่าย 2 นิ้ว 3 รูป
สัมผัสดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา นมัสการพระธาตุอินทร์แขวน 
                             ไหว้สามมหาเจดีย์ชเวดากอง - ย่างกุ้ง - หงสาวดี
                                               สิเรียม - พระธาตุอินทร์แขวน  4 วัน            
                                                                        พิเศษกุ้งแม่น้ำ...เป็ดปักกิ่ง..สลัดกุ้งมังกร
                                                                           กำหนดการเดินทางติดต่อบริษัท

อัตราค่าบริการ        ผู้ใหญ่ท่านละ   15,900  บาท
               เด็กอายุต่ำกว่า 12  ปีพักรวมกับผู้ใหญ่เสริมเตียง  14,500   บาท   ไม่เสริมเตียง   13500   บาท                
อัตรานี้รวม -    ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ  กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - กรุงเทพ
              -        ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
              -        ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
              -        ค่าที่พักโรงแรม 3 คืน  (ห้องละ  2 ท่าน)
              -        มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
              -        ค่าวีซ่า -  ค่าสนามบินพม่า และ  ค่าเสลี่ยงขึ้นลงพระธาตุอินทร์แขวน
              -        ค่าภาษีสนามบินไทย  -  ค่าประกันอุบัติเหตุขณะเดินทางท่านละ 1,000,000  บาท
                       เอกสารประกอบการขอวีซาประเทศพม่า
               -       หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง และ                              รูปถ่าย  2  นิ้ว 3 รูป
                               สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า
                                                       ไจ๊ก์ทีโย (พระธาตุอินทร์แขวน) อันศักดิ์สิทธิ์
                                               มหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองพม่า
                               เทพทันใจ (นัตโบโบยี)  สิเรียม  พระเจดีย์เยเลพญา  พระอุปคุต

เดินทางวันที่ 07  -  10  มกราคม  2553

อัตราค่าบริการ                ผู้ใหญ่ท่านละ     16,000  บาท
อัตรานี้รวม                -   ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ  กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - กรุงเทพ แอร์เอเซีย
                                  -    ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
                                  -   ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
                                  -   ค่าที่พักโรงแรม 3 คืน  (ห้องละ  2 ท่าน)
                                  -   มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
                                  -   ค่าวีซ่า -  ค่าสนามบินพม่า
                                  -   ค่าภาษีสนามบินไทย  -  ค่าประกันอุบัติเหตุขณะเดินทางท่านละ 1,000,000  บาท

เอกสารประกอบการขอวีซาประเทศพม่า
หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป