วงษ์สวัสดิ์ ทัวร์
โทร  :  0-2101-6321    มือถือ  :  0-81805-7321    FAX  :  0-2101-6321
E-mail  :  wongsawadtours@hotmail.com   ,   Facebook : wongsawadtour  ,  Website : www.wongsawadtours.com
 
      

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
วงษ์สวัสดิ์ ทัวร์   โทร. 02-101-6321 , 081-805-7321
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
สเปน - โมรอคโค
มาดริด-คอร์โดบา-กรานาด้า-คาซาบลังกา-อัลเจซิน่า-แทนเจีย-มาราเคช
เมดิน่าเมืองโบราณ
กำหนดการเดินทางติดต่อบริษัท
       สุดยอดของการเดินทางแกะรอยอิทธิพลแขกมัวร์บนคาบสมุทรไอบีเรียและทางเหนือของแอฟริกาที่ชาวแขกมัวร์นับถือศาสนาอิสลามได้เผยแผ่ศาสนาไกลไปจรดแผ่นดินดังกล่าว ร่องรอยและหลักฐานการสร้างเมืองไม่ว่าสถาปัตยกรรมแขกมัวร์ มัสยิด วิถีชีวิตผู้คน ได้แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของชาวแขกมัวร์ให้ชาวโลกได้ประจักษ์และโดยเฉพาะชาวมุสลิมทั้งหลายที่น่าสนใจและควรค่าแก่กานเดินทางไปเยี่ยมชมอย่างยิ่ง โปรแกรมนี้จึงเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจที่สุดของผู้สนใจและโดยเฉพาะชาวมุสลิมที่ครั้งหนึ่งในชีวิตท่านนอกเหนือจากไปทำฮัจย์แล้ว การได้พบได้เห็นถึงบรรพบุรุษชาวมุสลิมได้ขยายดินแดนเผยแผ่ศาสนาอิสลามนั้น ได้ทิ้งคุณค่าทางประวัติศาสตร์แก่ชาวโลกได้มากมายเพียงใด โปรดดูรายละเอียดโปรแกรม

วันแรกของการเดินทาง                กรุงเทพฯ - โดฮา - มาดริด
18.00น.        พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารขาออก ชั้น 3 ช่องเช็คอินหมายเลขตัว Q ของสายการบิน  QATAR AIRWAYS                                    ติดชื่อกระเป๋าใบใหญ่ก่อนการเอ๊กซเรย์
20.10น.        เที่ยวบินที่ QR 611 ออกเดินทางไปยังกรุงมาดริด ประเทศสเปน แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
23.10น.        ถึงสนามบินโดฮา จากนั้นเปลี่ยนเครื่องเป็นเที่ยวบินที่ QR 069 ที่จะเดินทางไปยังมาดริดอีกครั้ง

วันสองของการเดินทาง                มาดริด - ชมมือง - คอร์โดบ้า
01.25น.        เที่ยวบินและคณะถึงสนามบินกรุงมาดริด จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่กลางเมืองเพื่อชมเมืองหลวง มาดริดของประเทศ                           สเปน ผ่านชมพระราชวังหลวง ซึ่งเป็นพระราชวังที่มีความโดดเด่นใจกลางเมือง ถ่ายรูปย่าน  พลาซ่า แอสปาณย่า สวย                            งามและกว้างใหญ่
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย             นำท่านเดินทางไปยังเมืองคอร์โดบ้า ทางใต้ของกรุงมาดริด (397 ก.ม.) ถึงคอร์โดบ้าช่วงเย็น  ชมบ้านเมืองในวันถัดไป
ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ / พักโรงแรม OCCIDENTAL หรือเทียบเท่า
วัน               ชมเมสกีต้าที่ตั้งโบสถ์และมัสยิดติดกัน - กรานาด้า
เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก / หลังอาหารนำท่านเดินชมเมสกีต้า ซึ่งสร้างขึ้นในทศวรรษที่ 8 เดิมเป็นมัสยิดที่ถือว่า                       ใหญ่ที่สุดในสมัยนั้น ต่อมาฝ่ายคริสต์ได้มีการสร้างโบสถ์ท่ามกลางมัสยิด จนถึงปัจจุบันนี้ทำให้โบสถ์และมัสยิดอยู่ติดกัน                          ภายในสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมที่มีอิทธิพลของโนมัน เช่นทรง        ของเสาแบบโรมันภายในมัสยิดเป็นจุดที่น่าสนใจมาก                       ที่สุดของเมืองคอร์โดบ้า
เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน / หลังอาหาร นำท่านเดินทางไปยังเมือง กรานาด้า (227 ก.ม.) เมืองที่ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวง                        ของอานาจักรมัวร์ริสในประเทศสเปน ระหว่างทศวรรษที่ 13-15 ปัจจุบันเมืองกรานาด้าจึงเต็มไปด้วยอนุสาวรีย์                                           สถาปัตยกรรมแบบสไตล์ชาวมัวร์อยู่ทั่วไปในกรานาด้า
ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ / พักที่โรงแรม GRANADA LUNA หรือเทียบเท่า

วันสามของการเดินทาง                กรานาด้า - แทนจีอา - คาซาบลังก้า
เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก / หลังอาหารนำคณะเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง คาซาบลังก้า ประเทศโมรอคโค  เส้นทาง                        วันนี้ ค่อนข้างยาวนิดนึง เราจะต้องข้ามช่องแคบยิบรอนต้า ซึ่งเป็นจุดที่ทะเลเมดิเตอเรเนียน และมหาสมุทรแอตแลนติก ต่อ                        เชื่อมกัน และหลังจากข้ามช่องแคบแล้ว เราก็จะเข้าสู่แผ่นดิน ทวีปแอฟริกา บนเส้นทางผ่านเมือง แทนเจีย ซึ่งในอดีตเคย                           คึกคักมีการค้าทางเรือมากมายแต่ปัจจุบันลดความสำคัญลง เพราะมีท่าเรืออื่นๆเกิดขึ้นมากมาย ผ่านเมืองราบัด เมืองหลวง                   ของโมรอคโค เส้นทางวันนี้จึงเป็นการขับรถริมฝั่งทะเลแอตแลนติก ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา เพราะที่ตั้งของ                        ประเทศโมรอคโค ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เป็นแผ่นดินเชื่อมกับประเทศสเปน โดยมีช่องแคบยิบรอนต้า เป็นตัวแบ่ง                                             เขตแดนกับสเปน วันนี้ถึงคาซาบลังก้าเย็นถึงมืด แล้วแต่การจราจรบนเส้นทาง
รับประทายอาหารกลางวัน อาหารพื้นเมือง / อาหารค่ำที่โรงแรมเป็นแบบบุฟเฟ่ต์ / พักที่โรงแรม RAMADA หรือเทียบเท่า

วันสี่ของการเดินทาง                         คาซาบลังก้า - มาราเคช
เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก / หลังอาหารนำท่านชมเมืองคาซาบลังก้า โดยรอบ (ชมรายละเอียดเมืองนี้อีกครั้งตอน                   ที่เรากลับมาจากมาราเคชแล้ว)เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศโมรอคโค ผ่านชมวังหลวงสแควกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 มี                         ประชากรประมาณ 3 ล้านคน มีประวัติยาวนานและอดีตเคยถูกปกครองโดยประเทศโปรตุเกส เมื่อ ทศวรรษที่ 16 หลังจาก                        นั้นได้อยู่ภายใต้การดูแลของประเทศฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่ง ทำให้คาซาบลังก้า ได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการค้าได้อย่างดี                  เพราะอิทธิพลของทั้งสองประเทศดังกล่าว โดยเฉพาะประเทศฝรั่งเศสได้ทำการสร้างถนนสายใหญ่ๆ สวนสาธารณ ตึก                        สวยงาม มากมายเช่นกัน อย่างไรก็ตามคาซาบลังก้าเป็นเมืองที่มีชาวมุสลิมค่อนข้างอิสระมีเสรีภาพมากกว่าส่วนอื่นใด นำชม                   มัสยิดฮัสซันที่ 2 สวยงาม จากนั้นจึงรับประทานอาหารกลางวันเพื่อเตรียมตัวเดินทางต่อไปยังมาราเคช
เที่ยง           อาหารกลางวัน อาหารพื้นเมือง / หลังอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางไปเมืองมาราเคช ซึ่งอยู่ห่างไปทางใต้ของคาซาบลังก้า                     มีระยะทางประมาณ 250 ก.ม. และใช้การเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที คาดว่าถึงมาราเคชในช่วงเย็น มาราเคชเป็น                      เมืองศูนย์กลางสำคัญที่สุดทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะของมุสลิมในประเทศโมรอคโค ซึ่งถูกสถาปนาเมื่อปี ค.ศ. 1062 โดย                   สุลต่าน ยูเซฟบินทาชฟิล มาราเคชได้เป็นเมืองหลวงซึ่งอยู่ทางใต้จนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 1269 ต่อมาพวกซาเดี่ยนก็ได้ทำให้ มา                      ราเคช เป็นเมืองหลวงในทศวรรษที่ 16 และได้สร้างมัสยิดมูซซีน และ มัสยิดอาลีเบนยูเซฟ ขึ้นในทศวรรษที่ 17 มูเลอิสมาอิล                        ได้เคลื่อนย้ายเมืองหลวงดังกล่าวนี้ไปอยู่ที่ แมกเนส ถึงแม้ว่า มาราเคชยังคงเป็นศูนย์กลางอำนาจที่สำคัญอยู่ก็ตาม ต่อมา                        ฝรั่งเศสได้เข้ามาสร้างเสริมเพิ่มเติมให้ดูเป็นเมืองใหม่มากมายเช่นกัน ถ่ายรูปหน้ามัสยิด ซีตีเบลอับเบส ซึ่งเป็นมัสยิดที่สวย                       งามอันหนึ่ง ชมสแคว เจม่าเอนเฟอนา ซึ่งเป็นสแควใหญ่ในอาณาจักรเมดินา มีร้านค้าของชาวพื้นเมืองขายของพื้นบ้านมาก                        มายไม่ว่าจะเป็นพวกสมุนไพร พวกไม้หอม งู สัตว์อื่นๆ ไปที่ซุกร์ของมาราเคช เดินชม ซุกร์มาราเคช ซึ่งเป็นตลาดขายของที่                     มีคุณภาพสูงขึ้นมา แต่ก็มีของเลือกมากมายเช่นกัน ถ่ายรูปหน้า วังบาาเฮีย ซึ่งถูกสร้างในทศวรรษที่ 19 เพื่อใช้เป็นที่พัก                             ของ มูฮัมเหม็ด ซึ่งเป็นสุลต่านที่สำคัญคนหนึ่ง
ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ อาหารพื้นเมืองในโรงแรมที่พัก / พักที่โรงแรม ATLAS ASNI

วันห้าของการเดินทาง                  มาราเคช - คาซาบลังก้า
เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก / หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับ คาซาบลังก้า ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนืออีกครั้งหนึ่ง เพื่อชม                        เมืองและจะต้องนั่งเครื่องบินกลับจากที่นั่น ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที
เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยง อาหารพื้นเมือง / หลังอาหารกลางวันนำท่านชมเมืองคาซาบลังก้า ตามเวลาที่เหลือเอื้ออำนวยวันนี้                        ชมด้านในมัสยิด ฮัสซันที่ 2 หรือจะละหมาด (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาปิดหรือเปิดด้วย) จากนั้นให้ท่านอิสระชมบ้านเมืองตาม                            อัธยาศัยดูวิถีชีวิตสินค้าพื้นเมือง
ค่ำ               รับประทานอาหารพื้นเมือง / พักที่โรงแรม ATLAS ASNI
วันที่หกของการเดินทาง                  คาซาบลังก้า - (ชมเมือง) เมดินาเมืองเก่า - สนามบิน
เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก / หลังอาหาร นำท่านชมย่าน เมดินาเมืองเก่ามีกำแพงเมืองเก่า ซึ่งเป็นจุดของนักท่อง                        เที่ยวจากทั่วโลกที่สำคัญ โรงแรมต่างๆก็ได้ผุดขึ้นมาในย่านนี้เกือบทั้งสิ้น อะเวนู มอคด้า อะฮาดาน เป็นถนนสายที่เต็มไป                        ด้วยที่พักราคาไม่แพงให้เลือกเช่นกัน ถึงแม้ว่าเมดินาเมืองเก่าจะไม่ใหญ่มากนักแต่สิ่งที่สำคัญที่สะท้อนให้เห็นคือวิถีชีวิตที่                        ได้อนุรักษ์เก็บไว้ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนอื่น ซึ่งอาจจะมีอิทธิพลของโปรตุเกส ของสเปนและที่สำคัญ                        ของฝรั่งเศสเข้ามาผสม สถานที่นี้จึงควรค่าแก่การเยี่ยมชมเป็นอย่างยิ่ง
เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน อาหารพื้นเมือง / หลังอาหารให้ท่านได้มีโอกาสซี้อของที่ระลึกกะจุกกะจิก ในบริเวณ ตลาดพื้น                          เมืองใกล้กับเมดินา จากนั้นเดินทางไปยังสนามบิน
17.10น.        เที่ยวบินที่ QR 553 ออกเดินทางไปยังกรุงเทพฯ โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองโดฮา
วันเจ็ดของการเดินทาง                 โดฮา - กรุงเทพฯ
05.15น.        ถึงสนามบินโดฮา จากนั้นให้ท่านหาซื้อของปลอดภาษีราคาไม่แพงที่สนามบินโดฮา ก่อนออกเดินทางอีกครั้งหนึ่ง
08.00น.        เที่ยวบินที่ QR 610 ออกเดินทางจากโดฮามายังกรุงเทพฯ (อาหารเช้า และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
18.50น.        เที่ยวบินนำคณะถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ        

อัตราค่าบริการ     ท่านละ  .................................   บาท.-
อัตราค่าบริการนี้รวม        
- ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ เส้นทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร (ไป-กลับทั้งคณะ)
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์/ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าเข้าประเทศ
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ / โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน ( ห้องละ 2 ท่าน )
- ค่ารถ-รับส่ง นำเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง / ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางอัตราค่าบริการนี้ไม่รวม