วงษ์สวัสดิ์ ทัวร์
โทร  :  0-2101-6321    มือถือ  :  0-81805-7321    FAX  :  0-2101-6321
E-mail  :  wongsawadtours@hotmail.com   ,   Facebook : wongsawadtour  ,  Website : www.wongsawadtours.com
 
      

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
วงษ์สวัสดิ์ ทัวร์   โทร. 02-101-6321 , 081-805-7321
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
                               มุกดาหาร - สะหวันนะเขต - เว้ - ดานัง - ฮอยอัน

                                                       ออกเดินทางวันที่ .........................................

อัตราค่าบริการ     ผู้ใหญ่  ท่านละ                    9,500          บาท
                      เด็กต่ำกว่า  12  ปี  ท่านละ   8.000          บาท  (  มีเตียงเสริม  )
                      เด็กต่ำกว่า  12  ปี  ท่านละ   7,000          บาท  (  ไม่มีเตียงเสริม  )
อัตรานี้รวม           - ค่ารถบัสปรับอากาศไป - กลับตลอดการเดินทาง
                              - ค่าที่พักโรงแรม 3 คืน ( ห้องละ 2 ท่าน ) 
                              - ค่าอาหาร 12 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
                              - ค่าล่องเรือแม่น้ำเอืองยาง                
                             - ค่าเข้าชมสถานที่  ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
                               ฮานอย  ซาปา  อ่าวฮาลองเบย์    5  วัน  4 คืน
ฮานอย   ซาปา  อ่าวฮาลองเบย์ท่องแดนอารยธรรม
สัมผัสมรดกโลกสัมผัสขุนเขาและสายหมอกบนยอดหลังคาแห่งอินโดจีน
ชมภูมิประเทศที่รายล้อมไปด้วยทุ่งนาขั้นบันได ชมชีวิตการเป็นอยู่ของชนเผ่าต่างๆ

โดยสายการบินการ์ต้า เดินทางวันที่ ..............................................


       อัตราค่าบริการท่านละ   19,500 บาท
       อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
       "        ค่าตั๋วโดยสารสายการบินการ์ต้า ไป - กลับ กรุงเทพ - ฮานอย-กรุงเทพฯ ( ชั้นทัศนาจร )
       "        ค่าล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์
       "        ค่าตั๋วรถไฟตู้นอนปรับอากาศ  ไป-กลับ ฮานอย - ลาวไก
       "        ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ (13 มื้อ)
       "        ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 คน)  ตามที่ระบุในรายการ
       "        ค่าภาษีสนามบินไทย และค่าภาษีสนามบินเวียดนาม
       "        ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
       "        ค่าเข้าชมทุกแห่งตามที่รายการระบุ
       "        ค่ามัคกุเทศก์ของไทยและเวียดนาม                                                                                                                                                           

                                                       


      รายการท่องเที่ยวประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
นครโฮจิมินห์ - เมืองตากอากาศหวุงเต่า - อุโมงค์กู๋จี
ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน + ชมโชว์  4 วัน 3 คืน เที่ยวครบสูตร

กำหนดการเดินทาง   ..........................................
            
อัตราค่าบริการ       ท่านละ   14,000  บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพฯ - โฮจิมินห์ โดยสายการบินแอร์เอเซีย
- ค่าภาษีสนามบินสุวรรณภูมิ และที่เมืองโฮจิมินห์
- ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ
- รถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
- หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ

               รายการท่องเที่ยวประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ฮานอย-ฮาลอง  4 วัน 3 คืน เที่ยวครบสูตร
             ท่องแดนอารยธรรม สัมผัสมรดกโลก อ่าวฮาลองเบย์
กำหนดการเดินทางวันที่  ...................................
อัตราค่าบริการ  ผู้ใหญ่ท่านละ 14,500 บาท /พักห้องละ 2 ท่าน
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
"        ค่าตั๋วโดยสารสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ไป - กลับ กรุงเทพ - ฮานอย-กรุงเทพฯ ( ชั้นทัศนาจร )
"        ค่าล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์
"        ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
"        ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 คน)  ตามที่ระบุในรายการ
"        ค่าภาษีสนามบินไทย และค่าภาษีสนามบินเวียดนาม
"        ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
"        ค่าเข้าชมทุกแห่งตามที่รายการระบุ
"        ค่ามัคกุเทศก์ของไทยและเวียดนาม