วงษ์สวัสดิ์ ทัวร์
โทร  :  0-2101-6321    มือถือ  :  0-81805-7321    FAX  :  0-2101-6321
E-mail  :  wongsawadtours@hotmail.com   ,   Facebook : wongsawadtour  ,  Website : www.wongsawadtours.com
 
      

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
วงษ์สวัสดิ์ ทัวร์   โทร. 02-101-6321 , 081-805-7321
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
ขอนำท่านเดินทางสู่ซิดนีย์  ประเทศออสเตรเลีย   ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์  สะพานฮาเบอร์บริดจ์และโอเปร่าเฮ้าส์  สัญลักษณ์ของประเทศออสเตรเลีย  ชมสวนสัตว์ Koala Wildlife Park พร้อมถ่ายรูปกับโคอาล่าและให้อาหารจิงโจ้อย่างใกล้ชิด ชมอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์  ซึ่งได้รับการขนานนามว่าหุบเขาสีน้ำเงิน  และสนุกสนานตื่นเต้นกับการนั่งรถรางไฟฟ้า Scenic Railway ที่มีความชันที่สุดในโลก เดินทางสู่เมืองแคนเบอร์ร่า  ชมตึกรัฐสภาแห่งใหม่
New Parliament House  พร้อมทั้งชอปปิ้งจุใจที่ Queen Victoria Building
กำหนดการเดินทาง  ………………………..
วันแรก              กรุงเทพฯ - ซิดนีย์
16.00 น.        พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคาร 1 เคาน์เตอร์สายการบินไทย หมายเลข 1 ตรวจเช็คสัมภาระและที่นั่ง                                                            โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก
18.15 น.        ออกเดินทาง สู่ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 995
วันที่สอง            ซิดนีย์ - เที่ยวชมเมือง - ล่องเรืออ่าวซิดนีย์
06.15 น.        เดินทางถึงสนามบิน คิงส์ฟอร์ดสมิธ  นครซิดนีย์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  และศุลกากรแล้ว นำท่านชม
                       รอบนครซิดนีย์  ชมชายหาดยอดนิยม Bondi Beach ซึ่งเป็นสถานที่ที่นิยมมาพักผ่อน และอาบแดดของชาวซิดนีย์ อยู่ทางตอนใต้                           ของตัวเมือง ชมอาคารบ้านเรือนที่ถูกออกแบบให้เข้ากับบรรยากาศชายทะเล  แวะชม "The Gap" จุดชมวิวบริเวณ        ปากอ่าว                          เป็นทางเข้า - ออก ของเรือเดินสมุทร ชมวิวเมืองซิดนีย์ สะพานฮาเบอร์บริดจ์และโอเปร่าเฮ้าส์ ที่ Dudley Page ชมสวนสาธารณะ                       ที่คู่บ่าวสาว นิยมมาถ่ายรูปกันมากที่สุด Mrs. Macquarie Chair ชมโรงอุปรากรซิดนีย์ Opera House ซึ่งตั้งอยู่ริมอ่าวซิดนีย์อย่าง                          โดดเด่นสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ
12.00 น.       บริการอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารบนเรือ พร้อมชมวิวเมืองซิดนีย์ อันงดงามแสนโรแมนติกของอ่าวซิดนีย์ที่
                       สอดแทรกด้วยธงทิวของเรือใบต่างสีสันและความงามของอ่าวซิดนีย์ซึ่งติดอันดับหนึ่งในสิบอ่าวที่สวย
                       ที่สุดในโลก
19.00 น.        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นเข้าสู่ที่พัก  ณ  MERCURE SYDNEY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม           ซิดนีย์ - โคอาล่า ปาร์ค - บลูเม้าท์เท่นส์ - แคนเบอร์ร่า
07.00 น.      บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านชมความน่ารักของสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด  ถ่ายรูปคู่กับโคอาล่า และ                        สนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้อย่างใกล้ชิด  ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงการสาธิตการตัดขนแกะที่โคอาล่าปาร์ค Koala Park                               หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
12.00 น.       บริการอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามของ "อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์" ซึ่งได้รับการ                        ขนานนามจากผู้มาเยือนว่าหุบเขาสีน้ำเงิน ชมความงามแปลกตาของยอดเขาสามพี่น้อง "Three Sisters Rock"  นำท่าน                                        ชมทัศนียภาพที่สวยงามอย่างใกล้ชิดบริเวณเหนือ หุบเขา Jamieson  และ
                    สนุกสนานตื่นเต้นกับการนั่งรถรางไฟฟ้า  Scenic Railway ที่มีความชันที่สุดในโลก และกระเช้าไฟฟ้าตัวใหม่ Sceniscender ที่ทัน                     สมัย จากนั้นเดินทางสู่เมืองแคนเบอร์ร่า เมืองหลวงของออสเตรเลียที่มีการปกครองเป็นเอกเทศ และเป็น         เมืองที่ได้รับการออก                        แบบการวางผังเมืองได้ดีเยี่ยม 1 ใน 3 ของโลก
19.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก RYDGES LAKESIDE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่             แคนเบอร์ร่า - ตึกรัฐสภาแห่งใหม่ - ซิดนีย์
07.00 น.        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่านชมรอบกรุงแคนเบอร์ร่า ศูนย์กลางการปกครอง ชมตึกรัฐสภาแห่งใหม่                                  New Parliament House ซึ่งได้รับการออกแบบให้มีความทันสมัยและสง่างามคงทนกว่า 200 ปี ชมพิพิธภัณฑ์สงคราม War                                   Memorial เป็นสถานที่เก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ในสมัยสงครามต่างๆ มากมาย พร้อมสัมผัสกับเรื่องราวของทหารผ่านศึกของชาว                            ออสเตรเลียในสมรภูมิต่างๆแล้วนำท่านชมความงามของศิลปกรรมแปลกตาในการตกแต่งสถานทูตต่างๆ ที่ออกแบบเป็น                                      เอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ ในบริเวณ Embassy Street นำท่านชมน้ำพุ Captain Cook Memorial Water Jet
12.00 น.      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านอำลาเมืองหลวงแคนเบอร์ร่า เดินทางกลับสู่นครซิดนีย์
19.00 น.      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นเข้าสู่ที่พัก ณ MERCURE SYDNEY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า            ซิดนีย์ - ชอปปิ้ง - กรุงเทพฯ
07.00 น.      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ Queen Victoria Building ตาม
                    อัธยาศัย อาทิ เช่น ผลิตภัณฑ์จากเดวิดโจนส์  ครีมบำรุงผิวทำจากไขมันแกะ  เสื้อผ้ายี่ห้อดังนำสมัยในย่านชอปปิ้ง
                       เซ็นเตอร์ ( อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย )
14.00 น.        คณะพร้อมกันที่ล็อบบี้ของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่สนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ
16.30 น.        ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 996
22.55 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการท่านละ        ...............  บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม        
-            ค่าตั๋วเครื่องบินการบินไทยไป - กลับชั้นทัศนาจร
-            ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
-        ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ
-        ค่าอาหารตามรายการทุกมื้อ
-        ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
-        ค่ารถนำเที่ยวตลอดรายการพร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น