ขอนำท่านสัมผัสธรรมชาติของผืนป่าตะวันตก ดินแดนของขุนเขา พงไพร และสายน้ำในเขตอำเภออุ้มผาง ชมทัศนียภาพเส้นทางลอยฟ้า 1,219 โค้ง ของเทือดเขาถนนธงชัย สนุกสนานกับการล่องแก่งเหนือสายน้ำแม่กลอง พร้อมชมความงดงามของม่านมหานที นาม "ทีลอซู" อย่างใกล้ชิด
ออกเดินทาง 02 - 05 ธันวาคม 2554

วันแรกของการเดินทาง   กรุงเทพฯ - แม่สอด
20.00 น. ออกเดินทางซอยเจริญนคร 7 โดยรถตู้ปรับอากาศ V.I.P.
23.00 น. แวะบริการข้าวต้มรอบดึกที่นครสวรรค์ (1)

วันสองของการเดินทาง   แม่สอด - อุ้มผาง - ดอยหัวหมด - ล่องเรือยาง - น้ำตกทีลอจ่อ - น้ำตกทีลอซู
04.00 น. ถึงอำเภอแม่สอด  นำท่านสู่อำเภออุ้มผางระยะทาง ประมาณ 164 กิโลเมตร
08.00 น. เดินทางถึงที่พักตูกะสูรีสอร์ท  รับประทานอาหารเช้า(2) หลังอาหารเปลี่ยนชุดล่องแก่ง นำท่านล่องเรือยาง
              ชมต้นน้ำแม่กลองและผืนป่าตะวันตกอันสวยงาม ผ่าน ผาบ่อง, น้ำตกทีลอจ่อ (น้ำตกสายฝน), บ่อน้ำร้อน,
              แก่งตะโค๊ะบิ๊, น้ำตกมอลู่, ผาผึ้งและผาเลือด 
12.00 น. ถึงบริเวณท่าทราย บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิค (3)
13.00 น. ออกเดินทางจากท่าทรายมุ่งสู่ที่ทำการหน่วยพิทักษ์ป่าทีลอซู ระหว่างทางชมธรรมชาติสองข้างทาง
16.00 น. ถึงหน่วยพิทักษ์ป่าทีลอซู ตั้งแค้มพักแรม ทุกท่านพักผ่อนกับธรรมชาติอันสวยงามของผืนป่าตะวันตก
18.00 น. บริการอาหารเย็น (4) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย......ราตรีสวัสดิ์

วันสามของการเดินทาง   น้ำตกทีลอซู - อุ้มผาง - วัดหนองหลวง -  ถ้ำตะโค๊ะบิ -  ตลาดอุ้มผาง
07.00 น. บริการอาหารเช้า (5)จากนั้นนำท่าน เที่ยวชมความสวยงามของ น้ำตกทีลอซู สนุกสนานกับการเล่นน้ำ
              ถ่ายรูปกับน้ำตกอันยิ่งใหญ่
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (6) หลังอาหาร นำท่านเที่ยวชม วัดหนองหลวง การสร้างโบสถด้วยการแกะสลัก
             ไม้สักทอง นำท่านเที่ยวชมการดำรงชีวิตของชาวอุ้มผาง ชมบ้านโบราณอุ้มผาง ตอนเย็นๆ เดินชมและซื้อของที่
             ตลาดอุ้มผางจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำตะโค๊ะบิ อยู่ในเขตบ้านแม่กลอง ลักษณะถ้ำมีทางเดินกว้างลงไปเป็นชั้นๆ
             ข้างในมีทางแยกหลายทาง เป็นถ้ำขนาดใหญ่ เพดานถ้ำสูง มีหินงอก หินย้อยสวยงาม และสามารถเดินทะลุถ้ำ
             มาออกที่บ้านแม่กลองใหม่ ความลึกของถ้ำประมาณ ๓ กิโลเมตร สมควรแก่เวลานำกลับที่พัก 
             รีสอร์ทกันตามสบาย
18.00 น. บริการอาหารเย็นที่รีสอร์ท (7) หลังอาหาร  นำท่านเที่ยวชมและซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ถนนคนเดิน
               สมควรแก่เวลานำท่านกลับเข้าที่พัก  อิสระพักผ่อนกันตามอัธยาศัย...ราตรีสวัสดิ์

วันสี่ของการเดินทาง   อุ้มผาง -  ตลาดริมเมย -  ตลาดดอยมูเซอ - กรุงเทพฯ
05.30 น. นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้าที่ จุดชมวิวดอยหัวหมด
07.00 น. บริการอาหารเช้า (8) หลังอาหารเก็บสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
12.00 น. เดินทางถึงตลาดริมเมยบริการอาหารกลางวัน (9) อิสระให้ทุกท่านช็อปปิ้งที่ตลาดริมเมยตามอัธยาศัย
14.00 น. เดินทางจากตลาดริมเมยกลับกรุงเทพฯ  แวะซื้อของฝาก ผลไม้ ผักสด ณ ตลาดชาวเขาดอยมูเซอ
19.00 น  แวะซื้อของฝากที่นครสวรรค์  อาหารเย็นตามอัธยาศัย
22.00 น  เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพฯ

อัตราค่าบริการท่านละ      4,700 บาท   
อัตราค่าบริการนี้รวม   
-    ค่ารถตู้ VIP ตลอดการเดินทางไป - กลับ
-    ที่พักที่ตูกะสูรีสอร์ท 1 คืน  และพักเต็นท์ที่อุทยาน 1 คืน
-   ค่าล่องเรือยาง 
-    อาหาร 9 มื้อตามที่ระบุในรายการ  
-    บัตรเข้าสถานที่ท่องเที่ยว
-   ค่ามัคคุเทศ์ตลอดการเดินทาง
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
วงษ์สวัสดิ์ ทัวร์
โทร  :  0-2101-6321    มือถือ  :  0-81805-7321    FAX  :  0-2101-6321
E-mail  :  wongsawadtours@hotmail.com   ,   Facebook : wongsawadtour  ,  Website : www.wongsawadtours.com
 
      

shape
shape
shape
shape
วงษ์สวัสดิ์ ทัวร์   โทร. 02-101-6321 , 081-805-7321
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape